Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
URZĄD GMINY JEŻÓW SUDECKI
58-521 Jeżów Sudecki, ul. Długa 63
tel/fax 757- 132-254, -255, -257
gmina@jezowsudecki.pl

Informacja Wójta Gminy Jeżów Sudecki w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Szanowni Państwo,

W związku ze stwierdzeniem u pracowników Urzędu wirusa COVID 19 – od dnia 31 marca br. zmieniają się zasady funkcjonowania Urzędu. Wykonywanie zadań o charakterze publicznym zostaje ograniczone do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom Gminy Jeżów Sudecki.

Jednocześnie apeluję do Państwa o czasową rezygnację z osobistych wizyt w Urzędzie i załatwianie spraw uzgodnionych telefonicznie lub e-mailowo.

Numery telefonów na centralę Urzędu Gminy i GOPS:
tel. 757-132-254
tel. 757-132-255
tel. 757-132-257
fax.757-132-255 wew. 120.
e-mail: gmina@jezowsudecki.pl
ePUAP: jezowsudecki/skrytka

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Jeżów Sudecki ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki
e-mail: gops@jezowsudecki.pl
ePUAP: GOPSJezowSudecki/SkrytkaESP
www.gops.jezowsudecki.pl
Świadczenia rodzinne, wychowawcze – GOPS- pod numerem telefonu 757-132-275.

Kasa Urzędu jest czynna: pon. od godz. 10:00 do 16:00 , śr. i czw. od godz. 10:00 do 14:30.
Więcej kontaktów do urzędników na stronie w zakładce dla mieszkańca / urząd gminy

Interesant składający osobiście pismo może je umieścić w skrzynce podawczej („urnie”) znajdującej się na parterze przy wejściu do budynku Urzędu. Jednocześnie prosimy, aby w celu ułatwienia kontaktu, na składanym dokumencie pozostawić numer telefonu.

Jednocześnie przypominam, że Interesanci i wszystkie inne osoby, przed wejściem na teren budynku Urzędu Gminy są zobowiązani do dezynfekcji rąk, a w budynku do używania maseczek zasłaniających usta i nos, zachowywania dystansu od innych osób oraz do stosowania się do poleceń i wskazówek pracowników Urzędu.

Państwa zrozumienie w tej kwestii i przejście na tryb on-line bardzo ułatwi nam wspólne przetrwanie tego najtrudniejszego czasu.

Życząc Państwu zdrowia, prosimy o wyrozumiałość.

Jeżów Sudecki, dnia 31.03.2021 r.
Kierownik GOPS - Alicja Karmelita
Wójt Gminy Jeżów Sudecki - Edward Dudek
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JEŻÓW SUDECKI W ZAKRESIE ORGANIZACJI SZCZEPIEŃ NA COVID-19

Informujemy, osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości dojazdu do punktu szczepień) lub posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio grupę I z w/w schorzeniami, iż mogą zgłaszać potrzebę organizacji dowozu na szczepienie za pośrednictwem Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudecki pod numerem telefonu 75 71 32 622 lub do koordynatora ds. transportu osób niepełnosprawnych
i starszych w sprawie szczepień przeciw Covid 19 w Gminie Jeżów Sudecki, do pana Zbigniewa Jurka pod numerem telefonu 75 71 32 254, 255, 257 wew. 140. w godzinach pracy Urzędu Gminy
Czytaj więcej w aktualnościach

Bezpieczne manewry naszych przedszkolaków

Bezpieczeństwo jest jednym z głównych priorytetów w naszym przedszkolu, dlatego też od pierwszych dni dzieci są wdrażane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Celem naszych działań było upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, a także kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Realizowaliśmy zadania z zakresu I pomocy oraz promowaliśmy zdrowy i aktywny styl życia.
Bezpieczne zabawy, realizując ten blok tematyczny, zapoznaliśmy dzieci z zasadami zachowania w grupie przedszkolnej, stworzyliśmy Kodeksy Grupowe, wdrażając dzieci do właściwego korzystania z urządzeń znajdujących się na placu zabaw oraz w sali przedszkolnej. Zapoznaliśmy dzieci z niebezpieczeństwami wynikającymi z zabaw w niedozwolonych miejscach lub niedozwolonymi przedmiotami.

Bezpieczny na drodze i chodniku, to cykl zajęć edukacyjnych, przypominających dzieciom elementarne zasady uczestnictwa w ruchu drogowym, kształtujący u dzieci prawidłowe postawy sprzyjające unikaniu zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym oraz przypominający o noszeniu elementów odblaskowych. Jednak prawdziwym i wiarygodnym autorytetem w tej dziedzinie byli policjanci odwiedzający nasze przedszkole.
Strażackie manewry, dzięki uprzejmości funkcjonariuszy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowie Sudeckim zorganizowano wycieczkę do remizy strażackiej, zapoznano dzieci z zawodem strażaka, przedstawiono sprzęt używany w ich codziennej pracy. Przedszkolaki poznały zasady postępowania podczas sytuacji zagrażających ich zdrowiu i życiu oraz wskazano im drogi ewakuacyjne w przedszkolu, ze wskazaniem zasad, których należy przestrzegać podczas opuszczania zagrożonego obiektu.

I pomoc w przedszkolu, głównym celem tych zajęć było zapoznanie dzieci z materiałami opatrunkowymi i ratującymi życie, które powinny znajdować się w apteczce. Przedstawiono przedszkolakom schemat postępowania podczas drobnych urazów, otarć, skaleczeń czy krwawień. Zapoznano dzieci z numerami alarmowymi oraz wskazano czynności, które ratują w sytuacji zagrożenia. Ponad to przedstawiono dzieciom schemat właściwego mycia rąk i wskazano działania, które ograniczają rozprzestrzenianie się chorób.

Uwieńczeniem bezpiecznych manewrów naszych przedszkolaków był spektakl teatru Herbi „ Bezpieczny Dyzio”, była to dla dzieci ogromna doza radości i uśmiechu.

Ewelina Wojtczak
- wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim