Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zbiórka GABARYTÓW – MARZEC

Plakat luty 2024 5 compressed

Zmiany w zakresie obowiązków właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach począwszy od 23 września 2021 r. przestał obowiązywać przepis stanowiący, że przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. Dotyczy to nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – prowadzona jest działalność gospodarcza (np. sklepy, zakłady produkcyjne, szkoły, magazyny, biurowce, rodzinne ogrody działkowe, instytucje, cmentarze, warsztaty).Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Jeżów Sudecki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w dniu wejścia w życie zmienionych przepisów, pozostają objęci tym systemem do dnia w którym zacznie obowiązywać nowa umowa na transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Obecna umowa na „Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych powstałych na terenie gminy Jeżów Sudecki „ od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Jeżów Sudecki obowiązuje do 30 kwietnia 2022r.

Od 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2024r. będzie obowiązywała nowa umowa, która zostanie podpisana po rozstrzygnięciu przetargu pn.” Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jeżów Sudecki”. W związku z powyższym wyznacza się termin nie krótszy niż 60 dni, na złożenie przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem, bądź na odwołanie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu gminnego, jeżeli nieruchomość jest wyłączona na podstawie tego oświadczenia. W oświadczeniu właściciel nieruchomości jest obowiązany wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenie nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy na transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać umowa.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej powstałej w trakcie obowiązywania umowy może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów zorganizowanego przez gminę, wskazując gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych. Do oświadczenia należy dołączyć kopię umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać kolejna umowa.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach postanowienia umowy zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, zawierają odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeżów Sudecki oraz przepisach szczegółowych dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Referat Gospodarki Komunalnej, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa.
- pobierz - Informacja plik PDF
- pobierz - Oświadczenie plik PDF

z up. Wójta Gminy

/-/ mgr Małgorzata Poznańska
Z-ca Wójta Gminy Jeżów Sudecki
Jeżów Sudecki dnia, 14.02.2022r.

 

System gospodarowania odpadami

czysto1

Od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązują uchwalone w dniu 1 lipca 2011 r. przez Sejm RP zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, mające na celu dostosowanie obowiązujących przepisów w Polsce do przepisów, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Do 30 czerwca 2013 roku gminy mają obowiązek wprowadzić nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, polegający na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór odpadów i ich zagospodarowanie.
Każdy mieszkaniec gminy, posiadający samodzielną umowę z firmą wywozową, powinien pamiętać o rozwiązaniu tej umowy z dniem  30 czerwca 2013 roku.  Mieszkańcy nie będą samodzielnie podpisywać umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych. Zadanie  to przejmie gmina, która w drodze przetargu wybierze firmę odbierającą i odpowiednio zagospodarowującą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeżów Sudecki. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców naszej gminy.
W Gminie Jeżów Sudecki nowy system odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Za gospodarowanie odpadami właściciele nieruchomości zobowiązani będą uiszczać na rzecz gminy miesięczną opłatę. W przypadku osób, które zadeklarują zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie niższa. W celu naliczenia opłaty każdy właściciel nieruchomości  w terminie do 15 marca 2013 roku złoży do siedziby Urzędu Gminy w Jeżowie Sudeckim deklarację, która będzie podstawą do jej naliczenia. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzór deklaracji zostaną określone uchwałą rady gminy.

Aby nowy system mógł zacząć funkcjonować Rada Gminy Jeżów Sudecki do końca bieżącego roku podejmie następujące uchwały, udostępnione do publicznej wiadomości, w sprawie:

 • nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
 • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
 • wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • terminu wniesienia, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty,
 • szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę.

ULOTKA INFORMACYJNA-  ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW. - ULOTKA


Uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki dotyczące wdrożenia nowych zasad funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jeżów Sudecki

 • treść - XIV/89/2020 - w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 • treść - XIV/90/2020 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • treść - XIV/92/2020 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właściciela nieruchomości.
 • treść - XV/94/2020 - w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeżów Sudecki”.
 • treść - XV/95/2020 - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jeżów Sudecki i zagospodarowania tych odpadów
 • treść - XXXVI/259/2022 RADY - w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Jeżów Sudecki.
 • pobierz - WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY JEŻÓW SUDECKI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY JEŻÓW SUDECKI
 • pobierz - OBWIESZCZENIA NR 7/2022 WÓJTA GMINY JEŻÓW SUDECKI W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01 STYCZNIA 2023R.

Harmonogram wywozu

Harmonogram odbioru odpadów na terenie  Jeżów Sudecki i Czernica od 01-07-2024- 31-12-2024 PDF

Harmonogram odbioru odpadów na terenie  pozostałych miejscowości od 01-07-2024 - 31-12-2024 PDF

Harmonogram odbioru odpadów na terenie  Jeżów Sudecki i Czernica od 01-01-2024- 30-06-2024 -  PDF

Harmonogram odbioru odpadów na terenie  pozostałych miejscowości  od 01-01-2024 - 30-06-2024 -  PDF

Harmonogram odbioru odpadów na terenie  Jeżów Sudecki i Czernica od 01-07-2023 - 31-12-2023 PDF

Harmonogram odbioru odpadów na terenie  pozostałych miejscowości od 01-07-2023 - 31-12-2023 PDF

Harmonogram odbioru odpadów na terenie  Jeżów Sudecki i Czernica od 01-01-2023 - 30-06-2023 PDF

Harmonogram odbioru odpadów na terenie  Jeżów Sudecki i Czernica od 01-01-2023 - 30-06-2023 PDFpobierz - Zał. nr 1 WNIOSEK O ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
pobierz - Zał. nr 2 DEKLARACJA DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
pobierz - Zał. nr 1 DEKLARACJA DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH


 

Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) - regulamin

Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady komunalne 10-2017 - więcej