Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Realizujemy Program „Poznaj Polskę”

Gmina Jeżów Sudecki informuje o pozyskanym dofinansowaniu w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"

Gmina Jeżów Sudecki pozyskała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Zadanie miało na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez poznawanie historycznych miejsc naszego kraju, środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
Szkołom uczestniczącym w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę” w ramach otrzymanych środków z dotacji dofinansowano wycieczki:
- klasom IV-VIII Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudecki do Warszawy,
- klasom IV-VIII Szkoły Podstawowej w Czernicy do Warszawy,
- klasom IV-VIII Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie do Warszawy i klasom I-III do Wrocławia.
Kwota otrzymanego dofinansowania dla wszystkich szkół Gminy Jeżów Sudecki wyniosła:50.000,00 zł.
Wkład własny Gminy 16.346,30zł.
Wartość całkowita projektu: 65.320,70zł
Więcej informacji o zrealizowanych wycieczkach w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” dostępna jest na stronach internetowych szkół uczestniczących w projekcie:

plmenpp

Czernica , Jeżów Sudecki , Siedlęcin , Siedlęcin

 

Gmina Jeżów Sudecki wraz z gmina czeską Bozkov realizowała projekt pn. „ Sport i kultura nie znają granic” .

Gmina Jeżów Sudecki wraz z gmina czeską Bozkov realizowała projekt pn. „ Sport i kultura nie znają granic” .
Celem projektu było pogłębianie i rozszerzanie współpracy transgranicznej między gminami Bozkov i Jeżów Sudecki. Projekt przyczynił się do poprawy istniejących kontaktów i relacji oraz budowania nowych, z naciskiem na poszerzenie współpracy z kolejnymi mieszkańcami, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób starszych. Dzięki wspólnemu działaniu partnerów z obu stron granicy w projekt zaangażowana była lokalna społeczność . W ramach projektu były realizowane wspólne działania, które miały pozytywny wpływ na spotkanie się mieszkańców gmin partnerskich. Te międzynarodowe spotkania będą sprzyjały w poszerzeniu i pogłębianiu znajomości i wymianie doświadczeń.
W ramach realizacji projektu zostały zrealizowane następujące działania: Bozkovski odpust oraz wystawa wędrowna – prezentacja wzajemnej współpracy.
Partnerem w realizacji projektu była Gmina Jeżów Sudecki i Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicy.

 

Projekt pn.: Przedszkole wysokich lotów w Gminie Jeżów Sudecki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego
na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej
Opis:
Projekt dotyczy zwiększenia liczby  miejsc przedszkolnych w Gminie Jeżów Sudecki i zapewnienie wszystkim  dzieciom  wysokiej klasy edukacji przedszkolnej poprzez:
- wyposażenie przedszkola w nowoczesny sprzęt IT, zakup i montaż placu zabaw, zakup zabawek
i pomocy dydaktycznych, zakup podręczników,
- zapewnienie bezpłatnej edukacji i opieki przedszkolnej przez 10 godzin dziennie,
- zapewnienie dzieciom bezpłatnych zajęć dodatkowych: gimnastyka korekcyjna,  j. angielski, zajęcia logopedyczne, zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia z budowy i programowania robotów, pokazy fizyczno-chemiczne,
-szkolenie  nauczycieli.

Główny cel projektu:
Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla 84 dzieci nie objętym dotychczas edukacją
przedszkolną z terenu Jeżowa Sudeckiego i okolic oraz zwiększenie jakości tej edukacji dla 100
dzieci uczęszczających do przedszkola w Jeżowie Sudeckim od 01.04.2018r. do 31.08.2019r.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych o 84 miejsca.
2. Doposażenie bazy edukacyjnej placówki przedszkolnej w tym w  sprzęt Technologii Informacyjno- Komunikacyjnej TIK), plac zabaw oraz zabawki i pomoce dydaktyczne.
3. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej,
 j. angielskiego, logopedii, robotyki i tańca dla 100 dzieci z placówki.
4. Zwiększenie kwalifikacji 6 nauczycieli przedszkolnych poprzez wdrożenie działań dokształcających.

Planowane efekty:
W efekcie działań projektowych 100 dzieci w wieku przedszkolnym  będzie mogło korzystać z wysokiej klasy bezpłatnej edukacji przedszkolnej w Gminie Jeżów Sudecki w roku szkolnym 2018/2019
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- całkowita wartość projektu: 1. 314 .688,65 zł
- kwota dofinansowania unijnego 84,64% kosztów kwalifikowanych : 1. 111. 437,35 zł

„Szlakami dawnego górnictwa po obu stronach Karkonoszy i Gór Kaczawskich”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020
Opis:
W ramach projektu odbyły się następujące działania po dwóch stronach granic:
1.    Spotkanie Gmin Partnerskich na nartach- 15.02.2019 r.
2.    Koncert wiosenny pn. „Rytm i Melodia”- 19.05.2019 r.
3.    Piknik Średniowieczny – 22.06.2019 r.
4.    Koncert Muzyki średniowiecznej – 7.09.2019 r.
5.    Kiermasz Średniowieczny – 7.09.2019 r.
6.    Po ścieżkach średniowiecza – 5.10.2019 r.
7.    Dzień Seniora – 19.10.2019 r.
8.    Promocja – wydano Kalendarz Gmin Partnerskich oraz Kalendarz trójdzielny na 2019 rok, wykonano makietę Grodziska i płuczki do płukania, zamontowano dwie tablice informacyjne o Grodzisku i historii górnictwa, oznakowano szlak szlakami dawnego górnictwa, od Perły Zachodu do Grodziska w Płoszczynie (oznakowany kolorem czarnym), wydano ulotkę informacyjną o grodzisku i szlaku turystycznym. Zakupiono torby bawełniane z nadrukiem wizualizacji  średniowiecznego zamku przejściowego - grodziska.  
9.    Środki finansowe i wielkość dofinansowania – 16.131,90 Euro
- dofinansowanie ze środków unijnych – 14.521,99 Euro
- dofinansowanie ze środków krajowych środków  - 806,58 Euro
Terminy
- Rozpoczęcie projektu – 1.11.2018 r.
- Zakończenie projektu – 31.10.2019 r.