Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

„Budowa szkoły podstawowej wraz z wyposażeniem w Jeżowie Sudeckim”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego
na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Opis:
Zadaniem projektu jest  przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku oświatowego wraz z
infrastrukturą techniczną, jest to przedsięwzięcie prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania  przede wszystkim w zakresie:
- wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza
matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych;
- wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np.: uczniów niepełnosprawnych oraz  uczniów szczególnie uzdolnionych.

Główny cel projektu:
 zapewnienie lepszych warunków kształcenia w edukacji podstawowej uczniom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim. Cel ten będzie realizowany poprzez przebudowę i rozbudowę oraz zakup wyposażenia do istniejącego obiektu szkolnego w Jeżowie Sudeckim.

Cele szczegółowe:
- zapewnienie nowoczesnej bazy edukacyjnej( dla 300 uczniów) niezbędnej do zaspokojenia potrzeb mieszkańców  Gminy Jeżowa Sudeckiego wynikających z wymogów współczesnej dydaktyki.
- poprawę warunków nauczania zwłaszcza w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych;
- wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- przystosowanie obiektu szkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- nawiązanie współpracy między szkołami Gminy Jeżów Sudecki w celu lepszego i efektywniejszego  wykorzystania posiadanej bazy dydaktycznej.

Planowane efekty:
- zwiększenie szans edukacyjnych uczniów na późniejszych etapach edukacji,
- wyrównanie dysproporcji rozwojowych wśród uczniów objętych edukacją szkolną;
- zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi;
- objecie wsparciem  300 dzieci, uczniów szkoły;
- powstanie  nowego obiektu  infrastruktury szkolnej   dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- całkowita wartość inwestycji,  na która składa się  budowa przedszkola w 23 %, budowa szkoły w 63% i części wspólne w 14% -  8.303.449,52 PLN
- kwota dofinansowania unijnego 85% kosztów kwalifikowanych  przynależnej części  szkolnej   4.438.606,05PLN

Terminy:
Rozpoczęcie realizacji:   01.10.2016r.
Zakończenie realizacji:   31.08.2018r.

Budowa gminnego przedszkola wraz z wyposażeniem w Jeżowie Sudeckim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego
na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Opis:
Przedmiotem projektu jest przebudowa wraz z wyposażeniem istniejącego budynku szkolnego w Jeżowie Sudeckim.

Główny cel projektu:
zapewnienie dostępu i upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę i wyposażenie istniejącego obiektu szkolnego w Jeżowie Sudeckim na cele przedszkola.

 Planowane efekty :

1.    Powstanie   nowego obiektu infrastruktury edukacyjnej objętego wsparciem z zakresu opieki nad dziećmi na terenie Gminy Jeżów Sudecki.
2.    Liczba użytkowników  infrastruktury przedszkolnej  wspartej  w programie   stanowić będzie liczbę 100 dzieci w  wieku od 2,5 do 6 lat.
3.    Powstanie  nowego obiektu  infrastruktury przedszkolnej   dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
4.    Wzrost zatrudnienia  w obiekcie objętym  wsparciem.
5.    Zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

- całkowita wartość inwestycji,  na która składa się  budowa przedszkola w 23 %, budowa szkoły w 63% i części wspólne w 14% -  8.303.449,52 PLN
- kwota dofinansowania unijnego 85% kosztów kwalifikowanych  przynależnej części przedszkolnej   1.596.803,49 PLN

Terminy:

Rozpoczęcie realizacji: 04.01.2016r.
Zakończenie realizacji:   30.04.2018r.

Projekt pn. COULD YOU SPEAK WITH ME – mobilność kadry edukacji szkolnej

Projekt  realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

OPIS projektu :

Uczestnikami projektu „Could you speak with me” było 19 nauczycieli z Gminy Jeżów Sudecki, którzy w ramach zdobywania nowych kwalifikacji metodycznych wzięli udział w dwutygodniowym szkoleniu w Wielskiej Brytanii.

Mobilność odbyła się w dwóch terminach: 1 nauczyciel: 02.07.2017 – 15.07.2017 oraz 18 nauczycieli: 16.07.2017 – 29.07.2017, w siedzibie szkoły Avalon School of English w Londynie.
Gmina, dzięki mobilności nauczycieli, pomogła poprawić ich kwalifikacje i umiejętności językowe w celu podniesienia jakości pracy. Doskonalenia wymagały umiejętności komunikacyjne
w zakresie posługiwania się językiem angielskim na co dzień oraz w zakresie słownictwa związanego
z edukacją i otaczającą nas rzeczywistością. Wskazane więc było poszerzenie wiadomości
i umiejętności kadry pedagogicznej o nowe metody i formy pracy, ponieważ językiem komunikacji podczas mobilności był głównie język angielski,  zrealizowany kurs pozwolił na  jej usprawnienie.
Nauczyciele, dzięki mobilności, skorzystali z nauki języka angielskiego, zdobyli nowe kwalifikacje metodyczne i kompetencje  w  zakresie języka  angielskiego wg metody Avalon Direct English (ADE), tj według  najszybszego  i najskuteczniejszego  sposobu nauki języka angielskiego w oparciu o nowoczesne słownictwo. Metoda ta, wspomagana przez jasny przekaz zasad gramatycznych i wykorzystania praktycznego, codziennego słownictwa, gwarantuje szybką i łatwą naukę komunikowania się w języku angielskim. Metoda ADE zachowuje naturalne 4 etapy, których prawidłowa kolejność stosowania ma ogromne znaczenie w nauce języka obcego. Metoda ta może być stosowana w nauczaniu innych przedmiotów w szkole. Metoda ADE jest metodą powtórkową, dzięki czemu mamy pewność, że uczeń w trakcie lekcji zapamięta wiedzę przekazywaną przez nauczyciela.

Dodatkowym atutem mobilności-pobytu na szkoleniu w Wielkiej Brytanii była możliwość praktycznego wykorzystania znajomości języka angielskiego w życiu codziennym, a doskonała lokalizacja zakwaterowania gwarantowała uczestnikom projektu nieograniczony dostęp do głównych atrakcji turystycznych i kulturalnych Londynu.

Na zakończenie kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu oraz otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie stażu w Avalon School of English.

Przebywając w specjalistycznej instytucji szkoleniowej, uczestnicy projektu przede wszystkim udoskonalili swoją znajomość języka angielskiego i polepszyli zdolności komunikacyjne, oraz stali się bardziej otwarci na wdrażanie innowacyjnych metod nauczania. Kompleksowe poznanie metody Avalon Direct English, systemu jej wdrażania oraz materiałów edukacyjnych wzbogaciło warsztat pracy nauczycieli i umożliwiło im dokonania weryfikacji dotychczas stosowanych metod nauczania języka obcego.
Korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie to  oprócz udoskonalenia nauki języka  również   pobudzeniu potrzeby ciągłego dokształcania się, poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania różnorodnych metod nauczania, jak również  zwiększenie mobilności zawodowej.

Środki finansowe  i   wielkość dofinansowania :
Wartość projektu: 54 967 Euro
Dofinansowanie unijne : 54 967 Euro

Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie: 01/06/2015
Zakończenie : 31/05/2017

„Współpraca Gmin Partnerskich w tradycji i kulturze dwóch narodów”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Interreg V- A Republika  Czeska – Polska 2014-2020.

Opis:
W ramach projektu odbyły się następujące działania po dwóch stronach granic:
1. Dożynki Gmin Partnerskich z udziałem Gmin Partnerskich -  24.09.2016 roku.
2. Rajd Gmin Partnerskich na terenie Gminy Jeżów Sudecki -  1.10.2016 roku.
3. Euroregionalne warsztaty modelarskie wraz z modelarskimi imprezami plenerowymi
  przeprowadzone  w terminie  IX 2016 - II 2017 roku w tym:.
- Święto Latawca - kultywowanie tradycji lotniczych Jeżowa Sudeckiego –  1.10.2016 roku.
- Smyki na start -zawody modeli szybowców dla najmłodszych –  4.03.2017 r.
- Młodzi modelarze, lotnicy na start  - 20.05.2017 r. –
- Pokaz modeli latających w Gminie Paseky nad Jizerou – 24.06.2017 r..
4. Dzień Seniora - integracja seniorów z Gmin Partnerskich –  8.10.2016 r.
5. Kiermasz świąteczny - Jasełka Bożonarodzeniowe w Gminie Jeżów Sudecki, spotkanie
    świąteczne Gmin Partnerskich - 10 i 21.12.2016 r.
6. Prezentacja Jasełek w Gminie Bozkovie – 15.01.2017 r.
7. Koncert Muzyki Średniowiecznej w Wieży Książęcej w Siedlęcinie  – 13.08.2017 r.
8. Promocja projektu – wydano Kalendarz Gmin Partnerskich, kalendarz trójdzielny,  Folder promocyjny Gmin Partnerskich, plakaty. Zakupiono koszulki dla uczestników Rajdu Gmin Partnerskich i imprez modelarskich oraz długopisy do smarfona).
Środki finansowe i wielkość dofinansowania:
- Wartość projektu- 16.065,79  euro
- dofinansowanie ze środków unijnych – 15.816,55 euro
- dofinansowanie ze środków krajowych – 249,24 euro

Terminy
- Rozpoczęcie projektu – 1.09.2016
- Zakończenie projektu – 31.08.2017