Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

„Budowa szkoły podstawowej wraz z wyposażeniem w Jeżowie Sudeckim”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego
na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Opis:
Zadaniem projektu jest  przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku oświatowego wraz z
infrastrukturą techniczną, jest to przedsięwzięcie prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania  przede wszystkim w zakresie:
- wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza
matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych;
- wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np.: uczniów niepełnosprawnych oraz  uczniów szczególnie uzdolnionych.

Główny cel projektu:
 zapewnienie lepszych warunków kształcenia w edukacji podstawowej uczniom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim. Cel ten będzie realizowany poprzez przebudowę i rozbudowę oraz zakup wyposażenia do istniejącego obiektu szkolnego w Jeżowie Sudeckim.

Cele szczegółowe:
- zapewnienie nowoczesnej bazy edukacyjnej( dla 300 uczniów) niezbędnej do zaspokojenia potrzeb mieszkańców  Gminy Jeżowa Sudeckiego wynikających z wymogów współczesnej dydaktyki.
- poprawę warunków nauczania zwłaszcza w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych;
- wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- przystosowanie obiektu szkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- nawiązanie współpracy między szkołami Gminy Jeżów Sudecki w celu lepszego i efektywniejszego  wykorzystania posiadanej bazy dydaktycznej.

Planowane efekty:
- zwiększenie szans edukacyjnych uczniów na późniejszych etapach edukacji,
- wyrównanie dysproporcji rozwojowych wśród uczniów objętych edukacją szkolną;
- zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi;
- objecie wsparciem  300 dzieci, uczniów szkoły;
- powstanie  nowego obiektu  infrastruktury szkolnej   dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- całkowita wartość inwestycji,  na która składa się  budowa przedszkola w 23 %, budowa szkoły w 63% i części wspólne w 14% -  8.303.449,52 PLN
- kwota dofinansowania unijnego 85% kosztów kwalifikowanych  przynależnej części  szkolnej   4.438.606,05PLN

Terminy:
Rozpoczęcie realizacji:   01.10.2016r.
Zakończenie realizacji:   31.08.2018r.

ue90