Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Projekt pn.: Przedszkole wysokich lotów w Gminie Jeżów Sudecki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego
na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej 

Opis:
Projekt dotyczy zwiększenia liczby  miejsc przedszkolnych w Gminie Jeżów Sudecki i zapewnienie wszystkim  dzieciom  wysokiej klasy edukacji przedszkolnej poprzez:
- wyposażenie przedszkola w nowoczesny sprzęt IT, zakup i montaż placu zabaw, zakup zabawek
i pomocy dydaktycznych, zakup podręczników,
- zapewnienie bezpłatnej edukacji i opieki przedszkolnej przez 10 godzin dziennie,
- zapewnienie dzieciom bezpłatnych zajęć dodatkowych: gimnastyka korekcyjna,  j. angielski, zajęcia logopedyczne, zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia z budowy i programowania robotów, pokazy fizyczno-chemiczne,
-szkolenie  nauczycieli.

Główny cel projektu:

Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla 84 dzieci nie objętym dotychczas edukacją
przedszkolną z terenu Jeżowa Sudeckiego i okolic oraz zwiększenie jakości tej edukacji dla 100
dzieci uczęszczających do przedszkola w Jeżowie Sudeckim od 01.04.2018r. do 31.08.2019r.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych o 84 miejsca.
2. Doposażenie bazy edukacyjnej placówki przedszkolnej w tym w  sprzęt Technologii Informacyjno- Komunikacyjnej TIK), plac zabaw oraz zabawki i pomoce dydaktyczne.
3. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej,
 j. angielskiego, logopedii, robotyki i tańca dla 100 dzieci z placówki.
4. Zwiększenie kwalifikacji 6 nauczycieli przedszkolnych poprzez wdrożenie działań dokształcających.

Planowane efekty:

W efekcie działań projektowych 100 dzieci w wieku przedszkolnym  będzie mogło korzystać z wysokiej klasy bezpłatnej edukacji przedszkolnej w Gminie Jeżów Sudecki w roku szkolnym 2018/2019
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- całkowita wartość projektu: 1. 314 .688,65 zł
- kwota dofinansowania unijnego 84,64% kosztów kwalifikowanych : 1. 111. 437,35 zł

Terminy
:
Rozpoczęcie realizacji:   01.04.2018r.
Zakończenie realizacji:   31.08.2019r.

Jeżów Sudecki na rzecz ochrony klimatu – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Jeżów Sudecki na rzecz ochrony klimatu – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego
na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Opis:
Projekt  obejmuje głęboką termomodernizację  budynków:
-  Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie, ul. Kościelna 5;
-  Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie, ul. Szkolna 10;
-  Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicy;
-  Ośrodka Zdrowia, Dziwiszów 43.

Główny cel projektu:
zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Jeżów Sudecki poprzez ich głęboką termomodernizację.

Cele szczegółowe:
- Zwiększenie oszczędności energii.
- Obniżenie kosztów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej.
- Promowanie postaw proekologicznych.
- Zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza w tym gazów PM 10.
 -Wzrost estetyki budynków użyteczności publicznej.

Planowane efekty:
- Poprawa  efektywności energetycznej  budynków poprzez  zmniejszenie rocznego zużycia energii.
- Redukcja emisji gazów cieplarnianych.
- Redukcji pyłów PM10.
- Pozytywny wpływ na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego.
- Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni przeznaczonej na działalności.
  edukacyjną i społeczną.
- Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, poprzez poprawę estetyki i funkcjonalność
  modernizowanych  obiektów.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- wartość projektu:                           2.655.314,63 PLN
- kwota dofinansowania unijnego:   1.158.631,45 PLN

Terminy:
Rozpoczęcie realizacji:   04.12.2015r.
Zakończenie realizacji:   18.12.2018r.

„Budowa szkoły podstawowej wraz z wyposażeniem w Jeżowie Sudeckim”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego
na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Opis:
Zadaniem projektu jest  przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku oświatowego wraz z
infrastrukturą techniczną, jest to przedsięwzięcie prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania  przede wszystkim w zakresie:
- wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza
matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych;
- wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np.: uczniów niepełnosprawnych oraz  uczniów szczególnie uzdolnionych.

Główny cel projektu:
 zapewnienie lepszych warunków kształcenia w edukacji podstawowej uczniom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim. Cel ten będzie realizowany poprzez przebudowę i rozbudowę oraz zakup wyposażenia do istniejącego obiektu szkolnego w Jeżowie Sudeckim.

Cele szczegółowe:
- zapewnienie nowoczesnej bazy edukacyjnej( dla 300 uczniów) niezbędnej do zaspokojenia potrzeb mieszkańców  Gminy Jeżowa Sudeckiego wynikających z wymogów współczesnej dydaktyki.
- poprawę warunków nauczania zwłaszcza w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych;
- wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- przystosowanie obiektu szkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- nawiązanie współpracy między szkołami Gminy Jeżów Sudecki w celu lepszego i efektywniejszego  wykorzystania posiadanej bazy dydaktycznej.

Planowane efekty:
- zwiększenie szans edukacyjnych uczniów na późniejszych etapach edukacji,
- wyrównanie dysproporcji rozwojowych wśród uczniów objętych edukacją szkolną;
- zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi;
- objecie wsparciem  300 dzieci, uczniów szkoły;
- powstanie  nowego obiektu  infrastruktury szkolnej   dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- całkowita wartość inwestycji,  na która składa się  budowa przedszkola w 23 %, budowa szkoły w 63% i części wspólne w 14% -  8.303.449,52 PLN
- kwota dofinansowania unijnego 85% kosztów kwalifikowanych  przynależnej części  szkolnej   4.438.606,05PLN

Terminy:
Rozpoczęcie realizacji:   01.10.2016r.
Zakończenie realizacji:   31.08.2018r.

Budowa gminnego przedszkola wraz z wyposażeniem w Jeżowie Sudeckim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego
na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Opis:
Przedmiotem projektu jest przebudowa wraz z wyposażeniem istniejącego budynku szkolnego w Jeżowie Sudeckim.

Główny cel projektu:
zapewnienie dostępu i upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę i wyposażenie istniejącego obiektu szkolnego w Jeżowie Sudeckim na cele przedszkola.

 Planowane efekty :

1.    Powstanie   nowego obiektu infrastruktury edukacyjnej objętego wsparciem z zakresu opieki nad dziećmi na terenie Gminy Jeżów Sudecki.
2.    Liczba użytkowników  infrastruktury przedszkolnej  wspartej  w programie   stanowić będzie liczbę 100 dzieci w  wieku od 2,5 do 6 lat.
3.    Powstanie  nowego obiektu  infrastruktury przedszkolnej   dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
4.    Wzrost zatrudnienia  w obiekcie objętym  wsparciem.
5.    Zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

- całkowita wartość inwestycji,  na która składa się  budowa przedszkola w 23 %, budowa szkoły w 63% i części wspólne w 14% -  8.303.449,52 PLN
- kwota dofinansowania unijnego 85% kosztów kwalifikowanych  przynależnej części przedszkolnej   1.596.803,49 PLN

Terminy:

Rozpoczęcie realizacji: 04.01.2016r.
Zakończenie realizacji:   30.04.2018r.