Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Projekt pn.:„Eksperymentuje - Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

logo20

Opis :
W okresie 2017-2020 Fundacja Obrazy Bez Granic jako partner z  Fundacją Jawor, Gminą Jeżów Sudecki oraz Gminą Podgórzyn realizują  projekt skierowany  do uczniów ze Szkół Podstawowych w Czernicy, Siedlęcinie, Sosnówce oraz Ścięgnach, ich rodziców, opiekunów oraz  nauczycieli.

Całość przedsięwzięcia składa się z czterech  działań :
1.    AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI - kształcenie kompetencji i postaw właściwych do rynku pracy:
•    zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, języków obcych, przyrody, informatyki,
•    nauka współpracy poprzez realizację projektów edukacyjnych,
•    edukacyjne rajdy terenowe - realizowane w weekendy wycieczki po bliskiej okolicy, połączone z odkrywaniem świata,
•    różnorodne koła zainteresowań - badawcze, eksperymentalne dziennikarskie, filmowe, ekologiczne, turystyczne, plastyczne itp.,
•    warsztaty przedsiębiorczości, podczas których dzieci spotkają się z przedstawicielami różnych zawodów (np. podróżnikami, cyrkowcami, artystami, ekonomistami),  dowiedzą się dlaczego wykonują oni dany zawód oraz wezmą udział w przygotowanych warsztatach,
•    wycieczki do Explora Park w Wałbrzychu, Hydropolis we Wrocławiu, Muzeum Kinematografii w Łodzi,
•    Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju – praktyczne warsztaty z przedstawicielami różnych obszarów nauki (np. geologami, botanikami, ekologami, ornitologami itd.).

2.    Z EKSPERYMENTEM NA TY:
•    Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju – dodatkowe warsztaty opracowane
i przeprowadzone przez nauczycieli ze szkoły.
 
3.    WSPIERANIE POTRZEB EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH:
Indywidualna praca z uczniem poprzez:
•    zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (np. wykazujących duże umiejętności
w poszczególnych przedmiotach) - odbędą się zajęcia m.in. z języków obcych, informatyki, matematyki, plastyki, przyrody, sztuki,
•    zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne,
•    wsparcie indywidualne dla rodziców.

4.    AKADEMIA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W ramach tego zadania planowane są różnorodne szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności nauczycieli.

Celem projektu jest podniesienie przez uczniów szkół podstawowych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nabycie i podniesienie przez nauczycieli kompetencji pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.

W ramach projektu szkoły w Siedlęcinie I Czernicy  zostały  wyposażone w nowoczesne  :
- pracownie komputerowe,
- pracownie językowe,
- pracowanie matematyczno i przyrodnicze,
- pomoce dydaktyczne.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
Całkowita wartość projektu: 1 183 732,80 PLN
- pozyskane środki na rzecz Gminy Jeżów Sudecki : 348 680PLN w tym :
- zakup wyposażenia dla szkoły podstawowej  Siedlęcin i Czernica  2x 82.500PLN
- dofinansowanie dodatkowych zajęć dydaktycznych  dla obu  w/w Szkół 183.680PLN

Terminy :
Rozpoczęcie realizacji : 10.2017
Zakończenie realizacji : 06. 2019r.

 

logo21