Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sesja Rady Gminy

Mieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się dnia 02 czerwca 2023 roku (piątek) o godz. 12-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy –Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.

1.Otwarcie Sesji:
a)stwierdzenie kworum,
b)wybór protokolanta,
c) wyłożenie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy.

2.Raport o stanie Gminy Jeżów Sudecki za 2022 rok:
a/prezentacja Raportu,
b/debata nad przedstawionym Raportem,
c/przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

3.Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2022 rok oraz Sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia i Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Jeżów Sudecki za 2022 rok:
a/prezentacja przez Skarbnika Gminy sprawozdań oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych sprawozdaniach,
b/opinie Komisji Rady Gminy,
c/dyskusja nad sprawozdaniami,
d/podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Jeżów Sudecki za 2022 rok.

4.Absolutorium:
a/prezentacja wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy,
b/prezentacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
c/dyskusja,
d/podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w budżecie gminy,
b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeżów Sudecki,
c)powołania Zespołu do przedstawienia opinii Radzie Gminy Jeżów Sudeckio kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.
6.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Sprawy różne i przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy.
9.Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Lesik