Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się
dnia 19 grudnia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy –Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.
Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji:
a)stwierdzenie kworum,
b)wybór protokolanta,
c)wyłożenie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.

2.Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2023 rok:
a)prezentacja projektów: uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej,
b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c)przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy,
d)przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji,
e)dyskusja nad projektem budżetu,
f)podjęcie uchwał w sprawie:
- wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeżów Sudecki,
- uchwały budżetowej na 2023 rok.

3.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w Budżecie Gminy na 2022 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c)wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
d)rozpatrzenie skargi,
e)przyjęcia Programu współpracy Gminy Jeżów Sudecki z organizacjami pozarządowymi
na 2023 rok.

4.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6.Sprawy różne i przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.

7.Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Lesik