Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się na dwóch posiedzeniach sali konferencyjnej Urzędu Gminy –Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.

Porządek obrad:

I posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy, dnia 14 listopada 2022 roku (poniedziałek) o godz. 16.00.
1.Otwarcie Sesji:
a)stwierdzenie kworum,
b)wybór protokolanta.

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

3.Zamknięcie I posiedzenia XXXVI Sesji Rady Gminy.

II posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy, dnia 28 listopada 2022 roku (poniedziałek) o godz. 14.00.
4.Wznowienie obrad i stwierdzenie kworum, wybór protokolanta i wyłożenie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.

5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Jeżów Sudecki za rok szkolny 2021/2022- Sekretarz Gminy Ewa Nidzgorska oraz Dyrektorzy Szkół.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu przy zwrocie kosztów za dowóz niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych,
b)zmian w Budżecie Gminy na 2022 rok,
c)zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
d)wyrażenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy,
e)nadania nazwy ulicy w Dziwiszowie,
f)rozpatrzenia petycji mieszkańców Dziwiszowa.

7.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Sprawy różne i przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.

10.Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Lesik