Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 5 lutego 2022 r. ( Dz. U. z 2022 r. poz. 473) zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się dnia 28 marca 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy –Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.

Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:
a)stwierdzenie kworum,
b)wybór protokolanta,
c)wyłożenie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.
2.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w Budżecie Gminy na 2022 rok,
b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c)wyodrębnienia funduszu sołeckiego,
d)Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Jeżów Sudecki na lata 2022 – 2025,
e)wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości,
f)Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Jeżów Sudecki w 2022 roku,
g)nadania nazwy ulicy (Siedlęcin, ul. Miodowa),
h)nadania nazwy ulicy ( Jeżów Sudecki, ul. Planetarna).
3.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawy różne i przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.
6.Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy.

*Z uwagi na Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 473) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii osoby przebywające na Sali obrad są zobowiązane zakrywać usta i nos za pomocą maseczki. W przypadku zmiany przepisów związanych z ogłoszeniem kolejnych ograniczeń w związku z zagrożeniem epidemiologicznym Przewodniczący Rady przekaże decyzje dot. sesji odrębnym pismem.
Posiedzenie sesji będzie transmitowane, nagranie będzie udostępnione na stronie internetowej Gminy Jeżów Sudecki w zakładce
e-sesja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeżów Sudecki.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Lesik