Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sesja Rady Gminy

Mieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się dnia 29 listopada 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy –Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.

Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:
a)stwierdzenie kworum,
b)wybór protokolanta,
c) wyłożenie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.

2.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w Budżecie Gminy na 2021 rok,
b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c)ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym,
d)przyjęcia Programu współpracy Gminy Jeżów Sudecki z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok,
e)wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego z jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Jeleniogórskiej, w ramach którego opracowany zostanie „Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej”
f)wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Jeżów Sudecki,
g)ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeżów Sudecki,
h)szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub  całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
i)szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

3.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

4.Interpelacje i zapytania radnych.

5.Sprawy różne i przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.

6.Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.

*Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze. zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wymagane jest, aby osoby uczestniczące w obradach sesji miały założone maseczki, zakrywające usta i nos oraz był zachowany dystans 1,5 metra. Posiedzenie sesji będzie transmitowane, nagranie będzie udostępnione na stronie internetowej Gminy Jeżów Sudecki w zakładce e-sesja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeżów Sudecki.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Lesik