Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Projekt pn.: Przedszkole wysokich lotów w Gminie Jeżów Sudecki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego
na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej
Opis:
Projekt dotyczy zwiększenia liczby  miejsc przedszkolnych w Gminie Jeżów Sudecki i zapewnienie wszystkim  dzieciom  wysokiej klasy edukacji przedszkolnej poprzez:
- wyposażenie przedszkola w nowoczesny sprzęt IT, zakup i montaż placu zabaw, zakup zabawek
i pomocy dydaktycznych, zakup podręczników,
- zapewnienie bezpłatnej edukacji i opieki przedszkolnej przez 10 godzin dziennie,
- zapewnienie dzieciom bezpłatnych zajęć dodatkowych: gimnastyka korekcyjna,  j. angielski, zajęcia logopedyczne, zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia z budowy i programowania robotów, pokazy fizyczno-chemiczne,
-szkolenie  nauczycieli.

Główny cel projektu:
Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla 84 dzieci nie objętym dotychczas edukacją
przedszkolną z terenu Jeżowa Sudeckiego i okolic oraz zwiększenie jakości tej edukacji dla 100
dzieci uczęszczających do przedszkola w Jeżowie Sudeckim od 01.04.2018r. do 31.08.2019r.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych o 84 miejsca.
2. Doposażenie bazy edukacyjnej placówki przedszkolnej w tym w  sprzęt Technologii Informacyjno- Komunikacyjnej TIK), plac zabaw oraz zabawki i pomoce dydaktyczne.
3. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej,
 j. angielskiego, logopedii, robotyki i tańca dla 100 dzieci z placówki.
4. Zwiększenie kwalifikacji 6 nauczycieli przedszkolnych poprzez wdrożenie działań dokształcających.

Planowane efekty:
W efekcie działań projektowych 100 dzieci w wieku przedszkolnym  będzie mogło korzystać z wysokiej klasy bezpłatnej edukacji przedszkolnej w Gminie Jeżów Sudecki w roku szkolnym 2018/2019
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- całkowita wartość projektu: 1. 314 .688,65 zł
- kwota dofinansowania unijnego 84,64% kosztów kwalifikowanych : 1. 111. 437,35 zł

„Szlakami dawnego górnictwa po obu stronach Karkonoszy i Gór Kaczawskich”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020
Opis:
W ramach projektu odbyły się następujące działania po dwóch stronach granic:
1.    Spotkanie Gmin Partnerskich na nartach- 15.02.2019 r.
2.    Koncert wiosenny pn. „Rytm i Melodia”- 19.05.2019 r.
3.    Piknik Średniowieczny – 22.06.2019 r.
4.    Koncert Muzyki średniowiecznej – 7.09.2019 r.
5.    Kiermasz Średniowieczny – 7.09.2019 r.
6.    Po ścieżkach średniowiecza – 5.10.2019 r.
7.    Dzień Seniora – 19.10.2019 r.
8.    Promocja – wydano Kalendarz Gmin Partnerskich oraz Kalendarz trójdzielny na 2019 rok, wykonano makietę Grodziska i płuczki do płukania, zamontowano dwie tablice informacyjne o Grodzisku i historii górnictwa, oznakowano szlak szlakami dawnego górnictwa, od Perły Zachodu do Grodziska w Płoszczynie (oznakowany kolorem czarnym), wydano ulotkę informacyjną o grodzisku i szlaku turystycznym. Zakupiono torby bawełniane z nadrukiem wizualizacji  średniowiecznego zamku przejściowego - grodziska.  
9.    Środki finansowe i wielkość dofinansowania – 16.131,90 Euro
- dofinansowanie ze środków unijnych – 14.521,99 Euro
- dofinansowanie ze środków krajowych środków  - 806,58 Euro
Terminy
- Rozpoczęcie projektu – 1.11.2018 r.
- Zakończenie projektu – 31.10.2019 r.

Projekt pn.:„Eksperymentuje - Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

logo20

Opis :
W okresie 2017-2020 Fundacja Obrazy Bez Granic jako partner z  Fundacją Jawor, Gminą Jeżów Sudecki oraz Gminą Podgórzyn realizują  projekt skierowany  do uczniów ze Szkół Podstawowych w Czernicy, Siedlęcinie, Sosnówce oraz Ścięgnach, ich rodziców, opiekunów oraz  nauczycieli.

Całość przedsięwzięcia składa się z czterech  działań :
1.    AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI - kształcenie kompetencji i postaw właściwych do rynku pracy:
•    zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, języków obcych, przyrody, informatyki,
•    nauka współpracy poprzez realizację projektów edukacyjnych,
•    edukacyjne rajdy terenowe - realizowane w weekendy wycieczki po bliskiej okolicy, połączone z odkrywaniem świata,
•    różnorodne koła zainteresowań - badawcze, eksperymentalne dziennikarskie, filmowe, ekologiczne, turystyczne, plastyczne itp.,
•    warsztaty przedsiębiorczości, podczas których dzieci spotkają się z przedstawicielami różnych zawodów (np. podróżnikami, cyrkowcami, artystami, ekonomistami),  dowiedzą się dlaczego wykonują oni dany zawód oraz wezmą udział w przygotowanych warsztatach,
•    wycieczki do Explora Park w Wałbrzychu, Hydropolis we Wrocławiu, Muzeum Kinematografii w Łodzi,
•    Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju – praktyczne warsztaty z przedstawicielami różnych obszarów nauki (np. geologami, botanikami, ekologami, ornitologami itd.).

2.    Z EKSPERYMENTEM NA TY:
•    Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju – dodatkowe warsztaty opracowane
i przeprowadzone przez nauczycieli ze szkoły.
 
3.    WSPIERANIE POTRZEB EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH:
Indywidualna praca z uczniem poprzez:
•    zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (np. wykazujących duże umiejętności
w poszczególnych przedmiotach) - odbędą się zajęcia m.in. z języków obcych, informatyki, matematyki, plastyki, przyrody, sztuki,
•    zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne,
•    wsparcie indywidualne dla rodziców.

4.    AKADEMIA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W ramach tego zadania planowane są różnorodne szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności nauczycieli.

Celem projektu jest podniesienie przez uczniów szkół podstawowych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nabycie i podniesienie przez nauczycieli kompetencji pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.

W ramach projektu szkoły w Siedlęcinie I Czernicy  zostały  wyposażone w nowoczesne  :
- pracownie komputerowe,
- pracownie językowe,
- pracowanie matematyczno i przyrodnicze,
- pomoce dydaktyczne.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
Całkowita wartość projektu: 1 183 732,80 PLN
- pozyskane środki na rzecz Gminy Jeżów Sudecki : 348 680PLN w tym :
- zakup wyposażenia dla szkoły podstawowej  Siedlęcin i Czernica  2x 82.500PLN
- dofinansowanie dodatkowych zajęć dydaktycznych  dla obu  w/w Szkół 183.680PLN

Terminy :
Rozpoczęcie realizacji : 10.2017
Zakończenie realizacji : 06. 2019r.

Projekt pn.: Przedszkole wysokich lotów w Gminie Jeżów Sudecki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego
na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej 

Opis:
Projekt dotyczy zwiększenia liczby  miejsc przedszkolnych w Gminie Jeżów Sudecki i zapewnienie wszystkim  dzieciom  wysokiej klasy edukacji przedszkolnej poprzez:
- wyposażenie przedszkola w nowoczesny sprzęt IT, zakup i montaż placu zabaw, zakup zabawek
i pomocy dydaktycznych, zakup podręczników,
- zapewnienie bezpłatnej edukacji i opieki przedszkolnej przez 10 godzin dziennie,
- zapewnienie dzieciom bezpłatnych zajęć dodatkowych: gimnastyka korekcyjna,  j. angielski, zajęcia logopedyczne, zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia z budowy i programowania robotów, pokazy fizyczno-chemiczne,
-szkolenie  nauczycieli.

Główny cel projektu:

Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla 84 dzieci nie objętym dotychczas edukacją
przedszkolną z terenu Jeżowa Sudeckiego i okolic oraz zwiększenie jakości tej edukacji dla 100
dzieci uczęszczających do przedszkola w Jeżowie Sudeckim od 01.04.2018r. do 31.08.2019r.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych o 84 miejsca.
2. Doposażenie bazy edukacyjnej placówki przedszkolnej w tym w  sprzęt Technologii Informacyjno- Komunikacyjnej TIK), plac zabaw oraz zabawki i pomoce dydaktyczne.
3. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej,
 j. angielskiego, logopedii, robotyki i tańca dla 100 dzieci z placówki.
4. Zwiększenie kwalifikacji 6 nauczycieli przedszkolnych poprzez wdrożenie działań dokształcających.

Planowane efekty:

W efekcie działań projektowych 100 dzieci w wieku przedszkolnym  będzie mogło korzystać z wysokiej klasy bezpłatnej edukacji przedszkolnej w Gminie Jeżów Sudecki w roku szkolnym 2018/2019
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- całkowita wartość projektu: 1. 314 .688,65 zł
- kwota dofinansowania unijnego 84,64% kosztów kwalifikowanych : 1. 111. 437,35 zł

Terminy
:
Rozpoczęcie realizacji:   01.04.2018r.
Zakończenie realizacji:   31.08.2019r.