Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sesja Rady Gminy

Mieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2023r. poz.40 ze zm.) zwołuję XLVII Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się dnia 25 marca 2024 roku o godzinie 14:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy - Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji:
a) stwierdzenie kworum,
b) wybór protokolanta,
c) wyłożenie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeżów Sudecki,
c) zmiany uchwały nr XVIII/122/2020 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 23 września 2020 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudeckim,
d) zaliczenia dróg w Jeżowie Sudeckim, Dziwiszowie, Siedlęcinie, Płoszczynie i Janówku do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
3. Informacja o projekcie ustanowienia „Planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Doliny Bobru” - przyjęcie stanowiska przez Radę Gminy - pan Adam Rodziewicz.
4.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne i przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy.
7. Zamknięcie obrad XLVII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Wacław Lesik

 

 

Posiedzenie sesji będzie transmitowane, nagranie będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeżów Sudecki w zakładce e-sesja.