Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sesja Rady Gminy

Mieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.40 ze zm.) zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się
dnia 19 lutego 2024 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy –
Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji:
a) stwierdzenie kworum,
b) wybór protokolanta,
c) wyłożenie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy.
2. Prezentacja działalności PWiK w Bolesławcu sp. z o.o. oraz plany wspólnej realizacji zadania własnego z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - Prezes Zarządu Grzegorz Kozłowski.
3. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w 2023 roku.
4. Prezentacja planów pracy Komisji Rady Gminy na 2024 rok, zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeżów Sudecki,
c) rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim,
d) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeżów Sudecki w 2024 roku,
e) wyodrębnienia funduszu sołeckiego,
f) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030.
6. Prezentacja „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Jeżów Sudecki” - urbanista Janusz Lichocki.
7. Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne i przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy.
10. Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Gminy.

Posiedzenie sesji będzie transmitowane, nagranie będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeżów Sudecki w zakładce e-sesja.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Lesik