Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sesja Rady Gminy

Mieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.40ze zm.) zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się dnia 6 listopada 2023 roku
o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy – Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.

Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:
a) stwierdzenie kworum,
b) wybór protokolanta,
c) wyłożenie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy.
2.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeżów Sudecki,
c) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność
Gminy Jeżów Sudecki,
d) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność
Gminy Jeżów Sudecki,
e) wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości,
f) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
h) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
i) zaliczenia dróg w Jeżowie Sudeckim i Dziwiszowie do kategorii dróg gminnych i ustalenia
ich przebiegu,
j) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego
Programu Odbudowy Zabytków,
k) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego
Programu Odbudowy Zabytków,
l) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego
Programu Odbudowy Zabytków.
3.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawy różne i przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy.
6.Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy.

Posiedzenie sesji będzie transmitowane, nagranie będzie udostępnione na stronie internetowej Gminy Jeżów Sudecki w zakładce e-sesja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Jeżów Sudecki.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Lesik