Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sesja Rady Gminy 2023-07-17

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się na dwóch posiedzeniach w sali konferencyjnej Urzędu Gminy - Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.

Porządek obrad:
I posiedzenie XLIII Sesji Rady Gminy, dnia 17 lipca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 16.00.
1.Otwarcie Sesji:
a) stwierdzenie kworum,
b) wybór protokolanta.
2.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeżów Sudecki,
c) zmian w uchwale nr XLII/303/2023 z dnia 02.06.2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Karkonoskiego,
d) Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jeżów Sudecki na lata 2023-2025,
f) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów Sudecki,
g) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów Sudecki,
h) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów Sudecki.
3.Zamknięcie I posiedzenia XLIII Sesji Rady Gminy.
II posiedzenie XLIII Sesji Rady Gminy, dnia 20 września2023 roku (środa) o godz. 13.00.
4.Wznowienie obrad i stwierdzenie kworum, wybór protokolanta i wyłożenie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy.
5.Informacja o realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku – Kierownik GOPS pani Alicja Karmelita.
6.Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego za 2022 rok – Przewodnicząca Zespołu pani Elżbieta Werstak.
7.Raport z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeżowie Sudeckim za 2022 rok – Przewodniczący GKRPA Stanisław Sekuła.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:*
a) zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeżów Sudecki,
c) rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Jeżów Sudecki
d) zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
e) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.
9.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Sprawy różne i przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy.
12.Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Lesik