Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023
DOFINANSOWANIE 64 680,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 64 680,00 zł

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje o przystąpieniu do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej wymienionego rodzaju wsparcia a także chcących świadczyć usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o kontakt z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim Panią Elżbietą Werstak pod numerem 75 7132 254, 255 wew.124 w godz. 8.30 -10.00.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 2 osoby, z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym - 1 osoba z niepełnosprawnością sprzężoną.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o dostarczenie:

 1. KARTY ZGŁOSZENIA wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. KARTY ZAKRESU CZYNNOŚCI w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023
 3. KLAUZULI INFORMACYJNEJ RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 stanowiących załączniki do Programu.
  Dokumenty i załączniki należy dostarczyć osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jeżów Sudecki .
  O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ MOGĄ ŚWIADCZYĆ:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.
  Asystentem może być osoba wskazana przez uczestnika Programu. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika Programu, wskazuje go gmina z uwzględnieniem postanowień zawartych w punkcie 1 i 2.

Wnioski do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim pokój 119.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Alicja Karmelita