Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sesja Rady Gminy 26-04-2023 14:00

Jeżów Sudecki, dnia 19 kwietnia 2023 roku.

Mieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się dnia 26 kwietnia 2023 roku (środa) o godz. 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy – Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.

1.Otwarcie Sesji:
a)stwierdzenie kworum,
b)wybór protokolanta,
c) wyłożenie protokołu z XL Sesji Rady Gminy.
2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszeń , realizujących zadania powierzone
w drodze otwartych konkursów w 2022 roku:
a/ Gminny Ludowy Klub Sportowy „Jeżów Sudecki”,
b/ Euroregionalne Centrum Modelarskie,
c/ Ludowy Klub Sportowy „Lotnik”
d/ Moto Klub Siedlęcin.
4.Informacja i sprawozdanie z działalności oraz realizacji zadań Ochotniczych Straży
Pożarnych na terenie Gminy w 2022 roku– Zarząd Gminny OSP i przedstawiciele
jednostek OSP: Czernica, Dziwiszów, Jeżów Sudecki, Siedlęcin.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w budżecie gminy,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeżów Sudecki,
c)wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących
własność Gminy Jeżów Sudecki (Czernica),
d)wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność
Gminy Jeżów Sudecki (Jeżów Sudecki),
e)wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność
Gminy Jeżów Sudecki (Jeżów Sudecki).
6.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Sprawy różne i przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy.
9.Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Lesik