Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sesja Rady Gminy 2023-03-06

Jeżów Sudecki, dnia 27 lutego 2023 roku.

Mieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40.) zwołuję XL Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się na dwóch posiedzeniach w sali konferencyjnej Urzędu Gminy –Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.

I posiedzenie XL Sesji Rady Gminy, dnia 06 marca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.00.
1.Otwarcie Sesji:
a) stwierdzenie kworum,
b ) wybór protokolanta.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wspólnej realizacji drogowych zadań inwestycyjnych,
b) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
3. Zamknięcie I posiedzenia XL Sesji Rady Gminy.

II posiedzenie XL Sesji Rady Gminy, dnia 27 marca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 14.00.
4.Wznowienie obrad i stwierdzenie kworum, wybór protokolanta i wyłożenie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:*
a) zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeżów Sudecki,
c) wyodrębnienia funduszu sołeckiego,
d) rozpatrzenia petycji,
e) rozpatrzenia skargi.
6. Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Sprawy różne i przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy.
9.Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Lesik