Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zielona rewolucja w powiecie karkonoskim

Zielona rewolucja w powiecie karkonoskim
Gmina Stara Kamienica wraz z 9 Partnerami z powiatu karkonoskiego realizuje projekt pn.:„Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez Członków Karkonoskiego Klastra Energii”.
Jest to projekt partnerski, którego Liderem jest Gmina Stara Kamienica, nato-miast partnerami są: Gmina Miejska Kowary, Gmina Jeżów Sudecki, Gmina My-słakowice, Gmina Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Szklarska Poręba, Gmina Janowice Wielkie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach oraz Mikroprzedsiębiorstwo BIOEN Maciej Klempouz w Bukow-cu.
Celem bezpośrednim realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie niskiej emisji dzięki zwiększeniu poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Karkonoskiego Klastra Energii (KKE).
W wyniku realizacji projektu wybudowano:
- 38 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii o dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawial-nych w ilości 1,31 MWe,
- 5 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE o dodatkowej zdolności wytwa-rzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych w ilości 0,26 MWt.
W czasach kryzysu gospodarczego, wysokich stop bezrobocia, wysokich cen energii, niewielkiej ilości surowców oraz zależności od importu stworzenie zrównoważonych zielonych miejsc pracy oraz rozwój gospodarczy są istotne dla zabezpieczenia spójności społecznej. Innowacja jest jednym z kluczy do realizacji tego celu i dlatego należy ją promować. Jedną z dróg stanowi zrównoważony rozwój który polega m.in. na ekoinnowacji, która jest pojęciem łączącym ochronę środowiska naturalnego z rozwojem, konkurencyjnością oraz tworzeniem miejsc pracy.
Realizacja projektu partnerskiego na terenie powiatu karkonoskiego z zakresu odnawialnych źródeł energii w czasach kiedy bezpieczeństwo energetyczne staje się jedną z kluczowych kwestii dotyczących zapewnienia stałych dostaw prądu, niezależnych od zawirowań na świecie jest najlepszym dowodem na to, iż włodarze i osoby kierujące polityką samorządową na naszym terenie podjęli odpowiednie decyzje w odpowiednim czasie. To dzięki wspólnym staraniom i współpracy w Karkonoskim Klastrze Energii, wspólnie podjęliśmy działania mające na celu pozyskania dotacji na mikroinstalacje fotowoltaiczne dla jednostek oświatowych, kulturalnych, zdrowotnych a także wspierające mikroprzedsiębiorczość nastawione na produkcję energii z odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu karkonoskiego. Przyjazne środowisku innowacje są istotne dla zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Realizacja naszego projektu przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, głównie poprzez zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim dwutlenku węgla o 1130,56 ton na rok.
Polska należy do niechlubnej czołówki krajów Unii Europejskiej jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza..

Wzrost średniej temperatury ziemi zwany potocznie globalnym ociepleniem to największy problem XXI wieku. Z każdym rokiem co raz bardziej gwałtownie wzrasta emisja gazów cieplarnianych do atmosfery. W skali naszego kraju za przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 odpowiada 88% budynków ogrzewanych indywidualnie. Na skutek zanieczyszczenia powietrza rocznie umiera prawie 50 tys. Polaków, a prawie jedna trzecia wszystkich chorób w Polsce wywołana jest smogiem
Rozwój zielonej technologii w ostatnich latach pokazał, że inwestowanie w rozwój ekologiczny daje ogromne możliwości gospodarcze. Podczas gdy prawie każdy sektor poniósł duże straty w wyniku recesji, sektor ekologiczny pomimo odnotowania spadku nadal znajduje się w fazie wzrostu. Europejski przemysł ekologiczny generuje roczne obroty szacowane na 319 mld EUR (2,5% PKB UE) i tworzy obecnie 3,4 mln miejsc pracy. W latach 2004–2008 w tym obszarze powstało około 600 000 dodatkowych miejsc pracy. Roczna stopa wzrostu zatrudnienia we wszystkich podsektorach w latach 2000–2008 wynosiła ok. 7%. Unia Europejska jest silnym graczem w procesie ekoinnowacji, generując 30% globalnego obrotu oraz mając 50% globalnego udziału w gospodarce wodnej i gospodarowaniu odpadami.
W ostatnich latach zostało stworzonych około miliona nowych zielonych miejsc pracy, a w wielu państwach sektor zielonej technologii (zwanej również czystą technologią) jest już jednym z największych pracodawców w gospodarce europejskiej.
Zielone miejsca pracy najprężniej rozwijają się obecnie w technologiach niskoemisyjnych, efektywności energetycznej oraz finansowaniu ograniczania emisji dwutlenku węgla.
Według najnowszych danych Międzynarodowej Agencji Energii Odnawial-nej (ang. International Renewable Energy Agency, IRENA) branża fotowoltaicz-na jest obecnie wiodącym pracodawcą w sektorze energii odnawialnej, zarówno pod względem globalnej liczby pracowników, jak i równowagi płci. W 2021 r. w przemyśle PV zatrudnionych było 4,3 mln osób - to jedna trzecia wszystkich miejsc pracy związanych z energią odnawialną na całym świecie. IRENA wskazu-je, że 40% tej liczby stanowią kobiety.

Jest to prawie dwa razy więcej niż udział kobiet zatrudnionych w przemyśle wia-trowym (21%) oraz w sektorze ropy i gazu (22%). Zatrudnienie kobiet w sekto-rze PV jest również wyższe niż średni udział kobiet zatrudnionych we wszystkich sektorach OZE, który wynosi 32% - wskazuje IRENA.
Badania Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych wskazują, że odpowiednio przeprowadzona reforma rynku pracy, dostosowująca go do przeciwdziałania zmianom klimatycznym, może stworzyć wystarczającą liczbę zielonych miejsc pracy, by zamortyzować zmniejszenie się ich w bardziej szkodliwych ekologicznie sektorach gospodarki i jednocześnie zwiększyć zatrudnienie na rynku pracy poprzez dodatkowe etaty dla osób bezrobotnych.
Szacuje się, że zwiększanie efektywności energetycznej o 1% rocznie przez dziesięć lat spowoduje powstanie i utrzymanie 200 tysięcy nowych miejsc pracy w całej Unii Europejskiej . Dodatkowe pełne etaty mogą powstać dzięki większym inwestycjom w energetykę wiatrową – przy rocznej produkcji 1 terawatogodziny powstaje od 918 do 2400 miejsc pracy, podczas gdy przy wytworzeniu tej samej ilości energii w elektrowni jądrowej powstaje ich 75, w gazowej – 250 do 265, a w węglowej – 370.

W 2011 roku Biuro ds. Kobiet amerykańskiego Departamentu Pracy wydało przewodnik pt. „Why Green Is Your Color: A Woman’s Guide to a Sustainable Career” (Dlaczego zielony jest twoim kolorem: Przewodnik dla kobiet po zrównoważonych miejscach pracy), opisujący możliwości zatrudnienia i kształcenia, rozwiewający wątpliwości oraz mity mogące powstrzymywać kobiety od podejmowania pracy w nowych zielonych zawodach.
Do 2030 roku transformacja energetyczna ma doprowadzić do powstania w Polsce ok. 300 tys. nowych miejsc pracy, w takich branżach jak OZE, energetyka jądrowa czy elektromobilność.
Dynamicznie rozwijający się rynek odnawialnych źródeł energii oraz wzrastająca świadomość kobiet oraz ich coraz większa reprezentacja w tych gałęziach przemysłu daje nadzieję iż zielone miejsca pracy będą reprezentowane równo-miernie zarówno przez mężczyzn jak i kobiety i będą tak samo wynagradzane i szanowane.

Zielona rewolucja w powiecie karkonoskim to nasz Zielony Nowy Ład – inspirowany przez New Deal (Nowy Ład) prezydenta Franklina D. Roosevelta. Obecnie na całym świecie wdrażany jest program reform globalnego systemu finansowego, podatkowego i energetycznego oraz masowych inwestycji, których celem ma być pobudzenie gospodarki światowej i uniezależnienie jej od nieodnawialnych surowców oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu i stworzenie milionów nowych zielonych miejsc pracy tak aby zachować naszą planetę ziemię dla naszych następnych pokoleń.