Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zarządzenie nr 1/2023

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Wójt Gminy Jeżów Sudecki zaprasza podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu zabytkowego, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu, znajdującego się na terenie gminy Jeżów Sudecki i są zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie dotacji, do zgłaszania swoich obiektów poprzez wypełnienie formularza i jego złożenie w Urzędzie Gminy do dnia 20 stycznia 2023 roku do godz. 14:00.

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznacza się na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków, na pokrycie kosztów wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 840), lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ww. ustawy.

Zgłoszenie może być podstawą do złożenia przez Wnioskodawcę – Gminę Jeżów Sudecki, wniosku o dofinansowanie prac nad zabytkiem objętym niniejszym zgłoszeniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład, jeżeli liczba i kwota zgłoszeń nie przekroczy limitów określonych w Programie. Dalsza procedura udzielenia dotacji, na podstawie art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami w ramach niniejszego zgłoszenia, może zostać przeprowadzona po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów zadania inwestycyjnego do dofinansowania oraz uzyskaniu Wstępnej Promesy udzielenia dofinansowania z Programu. Zgodnie z Regulaminem Naboru Wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków po otrzymaniu Wstępnej Promesy, Beneficjent Dotacji (Zgłaszający) przeprowadza postępowanie zakupowe skutkujące wyborem Wykonawcy po czym może zostać złożony wniosek o udzielenie Promesy. Uzyskanie Promesy stanowi podstawę do zawarcia umowy o udzielenie Dotacji zgodnie z uchwałą Rady Gminy. W przypadku przyznania Wstępnej Promesy, gdy wartość ostateczna zadania inwestycyjnego objętego dofinansowaniem z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana we wniosku o dofinansowanie z Programu, Podmiot zgłaszający jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania inwestycyjnego.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia wniosku do dofinansowania zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, jest poprawne wypełnienie wszystkich danych z dołączeniem wymaganych załączników.

Nabór wniosków do Programu organizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego i trwa do 31 stycznia 2023 do godz. 17:00 za pośrednictwem Aplikacji, które składa Wnioskodawca.
Podmiot uprawniony: Gmina Jeżów Sudecki – Wnioskodawca, może złożyć łącznie dziesięć wniosków o dofinansowanie w trzech kategoriach:
1. Do 150 000,00 zł, 2. Do 500 000,00 zł 3. Do 3 500 000,00 zł

Więcej informacji :
https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow

Zarządzenie Wójta Gminy Jeżów Sudecki - w sprawie wprowadzenia formularza zgłoszenia obiektu zabytkowego do dofinansowania w Ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład - więcej