Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się na dwóch posiedzeniach w sali konferencyjnej Urzędu Gminy – Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.

Porządek obrad:
I posiedzenie XXXIX Sesji Rady Gminy, dnia 11 stycznia 2023 roku (środa) o godz. 15.00.
1.Otwarcie Sesji:
a)stwierdzenie kworum,
b)wybór protokolanta.
2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

3.Zamknięcie I posiedzenia XXXIX Sesji Rady Gminy.

II posiedzenie XXXIX Sesji Rady Gminy, dnia 30 stycznia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 14.00.
4.Wznowienie obrad i stwierdzenie kworum, wybór protokolanta i wyłożenie protokołów
z XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Gminy.

5.Informacja z realizacji Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów
Sudecki – p. Adam Rodziewicz.

6.Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i Komisji rady Gminy w 2022 roku.

7.Prezentacja planów pracy Komisji Rady Gminy na 2023 rok, zatwierdzenie -Planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
c)zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeżów Sudecki,
b)wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty udzielanej
w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego,
c)rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Jeżów Sudecki.

9.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

10.Interpelacje i zapytania radnych.

11.Sprawy różne i przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Gminy.

12.Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Lesik