Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

OBÓZ DLA WOLONTARIUSZY „ZABYTEK W KRAJOBRAZIE – PRACE NAD ODZYSKANIEM DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW PARKU PRZY WIEŻY W SIEDLĘCINIE”

W dniach 28 sierpnia – 4 września 2022 roku Stowarzyszenie "Wieża Książęca w Siedlęcinie" – we współpracy między innymi z Gminą Jeżów Sudecki oraz Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacją „Zamek Chudów” – zorganizowało w Siedlęcinie piąty już obóz dla wolontariuszy. W wydarzeniu wzięło udział 9 osób z całej Polski.

Przez ponad tydzień zauroczeni Doliną Bobru wolontariusze (zakwaterowani w Siedlęcinie) uczestniczyli w warsztatach oraz wykładach dotyczących dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa archeologicznego oraz koniecznej synergii w zakresie ochrony przyrody i historii. Poznawali też wieżę książęcą w Siedlęcinie, jej historię oraz zrealizowane już w jej otoczeniu działania (w tym stworzoną podczas jednego z poprzednich obozów ścieżkę dziedzictwa „Do Tajemniczego Zamczyska” – reliktów drugiej średniowiecznej warowni zlokalizowanej w granicach Siedlęcina). Bardzo ważnym elementem tego poddziałania było spotkanie z siedlęcińskim leśniczym i omówienie zakresu ochrony zamczyska w ramach działalności Lasów Państwowych.

Równolegle – wspólnie z „załogą” siedlęcińskiej wieży – trwało penetrowanie otoczenia zabytku. Jego celem było odnalezienie śladów dawnych dróżek spacerowych wokół obiektu, a przede wszystkim odszukanie pozostałości ścieżek w parku – nad stawami. W efekcie tych prac udało się m.in. oczyścić dawne groble, którymi prowadziły kiedyś ścieżki parkowe. W parku uporządkowano też przestrzeń wokół zgrupowania lip i stworzono tam miejsce odpoczynkowe (z paleniskiem). Wykreowana w ten sposób przestrzeń – nazwana „Lipowym Zakątkiem” – będzie służyć turystom i mieszkańcom.

Dużym wsparciem dla wolontariuszy był udział w projekcie przedstawiciela Parku Krajobrazowego Doliny Bobru oraz pracowników wieży, którzy pomagali w cięższych pracach terenowych.

Wytyczona podczas obozu „ścieżka dziedzictwa” (wokół wieży i fosy, prowadząca do parku i biegnąca wzdłuż wzmiankowanych od XVI wieku stawów rybnych) to szósta z tego typu tras, z których można skorzystać przy okazji wizyty w Siedlęcinie.

W planach na kolejne lata jest dalsze porządkowanie terenu w parku i udrażnianie dawnych ścieżek. Natomiast już w 2023 roku mamy nadzieję naprawić dawne XVIII-wieczne ogrodzenie (scalić połamane słupy, ustawić przewrócone itp.). Wszystkie granitowe słupy ogrodzeniowe zostały odnalezione i zinwentaryzowane przez wolontariuszy podczas tegorocznego obozu.

W październiku – na bazie wspólnie uzgodnionych z wolontariuszami tekstów – wydrukowano folder po nowej „Ścieżce wokół wieży w Siedlęcinie do Lipowego Zakątka i dawnych stawów”.

Patronem medialnym wydarzenia było czasopismo „Archeologia Żywa”.

Więcej informacji na temat obozu oraz folder (w formacie pdf) można znaleźć tu: www

Zadanie dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.

logotypy NID 2022