Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM „BEZPIECZNIE Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI”,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, działając na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 933),

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM „BEZPIECZNIE Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI”, przebiegający pod patronatem medialnym TVP INFO.

REGULAMIN KONKURSU
§ 1
Organizator
Organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Biuro Prewencji Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§ 2
Temat i cel
1. Konkurs dotyczy zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp.
2. Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.
§ 3
Uczestnicy
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.
2. Udział w Konkursie wymaga:
1) zarejestrowania się na stronie bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnienia formularza poprzez podanie następujących danych:
a) imienia i nazwiska;
b) numeru UNO (Unikalny Numer Osoby objętej ubezpieczeniem w KRUS - znajduje się na korespondencji wysyłanej do ubezpieczonego);
c) adresu e-mail;
d) nazwy Użytkownika;
e) hasła do logowania.
Podanie powyższych danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku podania nieprawidłowych danych, test rozwiązany przez Uczestnika nie weźmie udziału w klasyfikacji.
2) zaakceptowania na stronie bezpieczenstwo.krus.gov.pl niniejszego Regulaminu oraz „Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika III Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” - treść „Klauzuli (…)” stanowi zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Po zarejestrowaniu Uczestnik otrzyma na adres e-mail podany podczas rejestracji wiadomość zawierającą link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu.
§ 4
Zadanie konkursowe
1. Pytania z zakresu bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym ustala Organizator Konkursu.
2. Uczestnicy Konkursu rozwiązują test jednokrotnego wyboru, złożony z 20 pytań. Za każdą odpowiedź można uzyskać 0 lub 1 punkt.
3. Brak odpowiedzi jest uznawany za odpowiedź nieprawidłową, za którą uzyskuje się 0 punktów.
4. Osoba zarejestrowana na stronie internetowej Konkursu może wypełnić test tylko jeden raz.
5. Spośród Uczestników zostanie nagrodzonych 100 Laureatów, którzy zdobyli największą ilość punktów w najkrótszym czasie.
§ 5
Komisja Konkursowa
1. Komisja Konkursowa powołana jest do nadzorowania przebiegu Konkursu i wyłonienia Laureatów. Za organizację jej działalności odpowiada Przewodniczący Komisji Konkursowej. Decyzje Komisji są ostateczne.
2. Komisja Konkursowa jest powoływana przez Dyrektora Biura Prewencji Centrali Kasy. Składa się z Przewodniczącego, Sekretarza oraz co najmniej 3 członków.
3. Komisja Konkursowa rozpoczyna działalność z dniem powołania, a rozwiązuje się z chwilą zatwierdzenia i ogłoszenia wyników. Przewodniczący Komisji zapewnia przejrzystość jej działania, a także ogłasza wyniki Konkursu na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.
4. Protokół z końcowego posiedzenia sporządza Sekretarz Komisji, a zatwierdza Prezes Kasy.
5. Biuro Prewencji Centrali Kasy odpowiada za obsługę prac Komisji Konkursowej.
§ 6
Nagrody
1. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do dnia 25 listopada 2022 r.
2. Laureaci Konkursu, wyłonieni zgodnie z zapisami w § 4 ust. 5 Regulaminu, otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto.
3. Na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail do dnia 6 grudnia 2022 r. każdego z Laureatów Konkursu zostanie przesłana informacja o wygranej.
4. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora na adres zamieszkania podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
5. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
6. Przekazanie nagród nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
7. Nagrody przyznane Laureatom, zgodnie z § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu oraz z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), są zwolnione z podatku dochodowego.
§ 7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zarówno postanowień Regulaminu, jak i obowiązującego prawa, a także powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w każdym czasie jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu trwania Konkursu
i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu
w miejscach, w których uprzednio go opublikował.
5. W sprawach spornych i wątpliwych, a także nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Organizator.

Plakat konkurs testowy 2022 ostat

Zał. nr 1 do Regulaminu III Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika III Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej RODO, Organizator III Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” informuje, że:
1. administratorem danych osobowych Uczestników jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, adres: Centrala KRUS, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa;
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: KRUS-Centrala, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych;
3. dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu realizacji III Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”;
4. dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione m.in. członkom Komisji Konkursowej, podmiotom, którym zostaną przekazane publikacje dotyczące Konkursu, podmiotom korzystającym z materiałów informacyjnych i promocyjnych KRUS, użytkownikom strony internetowej KRUS oraz profilu KRUS w mediach społecznościowych. Dane osobowe Uczestników mogą być ponadto przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora oraz osobom lub podmiotom, które mają prawo uzyskać te dane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429);
5. dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3, lub do czasu odwołania albo zmiany zgody, o której mowa w pkt 3;
6. podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane; konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie odrzucenie zgłoszenia;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO;
8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego/jej danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w RODO. Przysługuje im także prawo do przeniesienia tych danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.