Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się
dnia 26 października 2022 roku (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy –Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.
Porządek obrad:


1.Otwarcie Sesji:
a)stwierdzenie kworum,
b)wybór protokolanta,
c)wyłożenie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.

2.Informacja i sprawozdanie z działalności oraz realizacji zadań Ochotniczych Straży
Pożarnych na terenie Gminy w 2021 roku– Zarząd Gminny OSP i przedstawiciele
jednostek OSP: Czernica, Dziwiszów, Jeżów Sudecki, Siedlęcin.

3.Informacja o realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku – Kierownik
GOPS pani Alicja Karmelita.

4.Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego za 2021 rok – Przewodnicząca Zespołu pani Elżbieta Werstak.

5.Raport z wykonania Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i efektów jego realizacji za 2021 rok.

6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zatwierdzenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2023 – 2030,
b)zmian w Budżecie Gminy na 2022 rok,
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
d)wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów
Sudecki,
e)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
f)określenia stawek podatku od środków transportowych,
g)wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Jeżów Sudecki w Stowarzyszeniu „Lokalna
Grupa Działania -Partnerstwo Izerskie” z siedzibą w Uboczu.

7.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Sprawy różne i przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.

10.Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Lesik