Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Dodatek węglowy

Wójt Gminy Jeżów Sudecki informuje, że realizacją ustawy o dodatku węglowym zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim.

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.

- osobiście lub przez pełnomocnika w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim ul. Długa 63,pok. nr 113 w poniedziałek- w godz.8.00-17.00, wtorek- piątek - w godz. 8.00 –13.00, tel. 75 7132275
- drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP ( wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

1. Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego) oraz

2.Główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie, należy rozumieć:

1. Osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe). albo

2. Osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3.000,00 zł i zostanie przekazany na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
Wniosek o dodatek węglowy