Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sesja Rady Gminy 2022-06-20 14:00

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się dnia 20 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy –Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.

Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:
a)stwierdzenie kworum,
b)wybór protokolanta,
c)wyłożenie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
2.Raport o stanie Gminy Jeżów Sudecki za 2021 rok:
a/prezentacja Raportu,
b/debata nad przedstawionym Raportem,
c/przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
3.Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2021 rok oraz Sprawozdania
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka
Zdrowia i Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Jeżów Sudecki za 2021 rok:
a/prezentacja przez Skarbnika Gminy sprawozdań oraz opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej o przedłożonych sprawozdaniach,
b/opinie Komisji Rady Gminy,
c/dyskusja nad sprawozdaniami,
d/podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Jeżów Sudecki za 2021 rok.
4.Absolutorium:
a/prezentacja wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
dla Wójta Gminy,
b/prezentacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
c/dyskusja,
d/podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w Budżecie Gminy na 2022 rok,
b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c)nadania nazwy ulicy (Jeżów Sudecki).
6.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Sprawy różne i przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
9.Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Lesik

Posiedzenie sesji będzie transmitowane, nagranie będzie udostępnione na stronie internetowej Gminy Jeżów Sudecki w zakładce
e-sesja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeżów Sudecki.