Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zakaz wypalania traw

Akcja informacyjna
ZAKAZ WYPALANIA TRAW

Wybrane przepisy prawne dotyczące wypalania traw

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 2021, poz. 1098, 1718) Art. 124
„Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
Art. 131, pkt 12 „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny”.

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. 2021, poz. 1275,1718)
Art. 30, pkt 3 „W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać
niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami
wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. 2021, poz. 2345, 2447)
Art. 163
„Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
Art. 164
„Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Przestrzegaj prawa
NIE WYPALAJ TRAW!
Opracowanie: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra

trawy1