Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

27 kwietnia 2022 roku - Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się dnia
27 kwietnia 2022 roku (środa) o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy –Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.

Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:
a)stwierdzenie kworum,
b)wybór protokolanta,
c)wyłożenie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.

2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszeń , realizujących zadania powierzone
w drodze otwartych konkursów w 2021 roku:
a/ Gminny Ludowy Klub Sportowy „Jeżów Sudecki”,
b/ Euroregionalne Centrum Modelarskie,
c/ Ludowy Klub Sportowy „Lotnik”.

4.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w Budżecie Gminy na 2022 rok,
b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c)nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Jeżów Sudecki nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
d)zmiany uchwały nr XVIII/122/2020 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 23 września 2020 roku
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Jeżowie Sudeckim,
e)zaliczenia dróg w Czernicy, Dziwiszowie i Siedlęcinie do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

5.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

6.Interpelacje i zapytania radnych.

7.Sprawy różne i przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.

8.Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Lesik

Posiedzenie sesji będzie transmitowane, nagranie będzie udostępnione na stronie internetowej Gminy Jeżów Sudecki w zakładce
e-sesja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeżów Sudecki.