Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sesja Rady Gminy

Mieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
z dnia 6 maja 2021 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się dnia 24 stycznia 2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy –Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.

Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:
a)stwierdzenie kworum,
b)wybór protokolanta,
c)wyłożenie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Jeżów Sudecki w roku
szkolnym 2021/2022- Sekretarz Gminy Ewa Nidzgorska oraz Dyrektorzy Szkół.
3.Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i Komisji Rady Gminy za 2021 rok.
4.Prezentacja planów pracy Komisji Rady Gminy na 2022 rok, zatwierdzenie – Planu
Pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w Budżecie Gminy na 2022 rok,
b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c)pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d)ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.
6.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Sprawy różne i przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
9.Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy.

*Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze. zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wymagane jest, aby osoby uczestniczące w obradach sesji miały założone maseczki, zakrywające usta i nos oraz był zachowany dystans 1,5 metra.

Posiedzenie sesji będzie transmitowane, nagranie będzie udostępnione na stronie internetowej Gminy Jeżów Sudecki w zakładce e-sesja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeżów Sudecki.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Lesik