Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
URZĄD GMINY JEŻÓW SUDECKI
58-521 Jeżów Sudecki, ul. Długa 63
tel/fax 757- 132-254, -255, -257
gmina@jezowsudecki.pl

OGŁOSZENIE O KONTYNUOWANIU OBSŁUGI ZDALNEJ

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2021r. poz.861 ), w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trosce o zdrowie mieszkańców oraz zabezpieczenie funkcjonowania Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim do 05 czerwca 2021 roku kontynuuje się wykonywanie obsługi zdalnej.

- Osobiste stawiennictwo możliwe jest tylko w przypadkach konieczności wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie Stanu Cywilnego lub Ewidencji Ludności.
- Kontakt z urzędnikiem telefonicznie lub e-mailowo.
- Wnioski, podania i inne dokumenty prosimy składać za pośrednictwem poczty, platformy ePUAP, poczty e-mail lub w godzinach pracy urzędu prosimy pozostawić
w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do urzędu.
- Kasa GOPS czynna w dniach wypłaty świadczeń.
- Kasa Urzędu jest czynna: pon. od godz. 10:00 do 16:00 , śr. i czw. od godz. 10:00 do 14:30.

Prosimy o dokonywanie płatności z tytułu podatków i innych opłat za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Nr konta - PKO BP SA JELENIA GÓRA 74 1020 2124 0000 8302 0011 0015.

- Wykaz telefonów, adresów e-mail, ePUAP:
- Urząd Gminy Jeżów Sudecki ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki

e-mail: gmina@jezowsudecki.pl
ePUAP: jezowsudecki/skrytka

- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Jeżów Sudecki ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki
e-mail: gops@jezowsudecki.pl
ePUAP: GOPSJezowSudecki/SkrytkaESP

Świadczenia rodzinne, wychowawcze – GOPS- pod numerem telefonu 757-132-275.
Numery telefonów na centralę Urzędu Gminy i GOPS: tel. 757-132-254 ,
tel. 757-132-255
tel. 757-132-257
fax.757-132-255 wew. 120.

Numery na stanowiskach pracy zgodnie z komunikatem głosowym.
Bezpośrednie numery telefonów i adresy e-mail do pracowników znajduje się na stronie Gminy w linku: www.jezowsudecki.pl /kontakt

Za powstałe niedogodności przepraszamy, zmiany zostają wdrożone w trosce o zdrowie nas wszystkich.

Jeżów Sudecki, dnia 10.05.2021 r.
Kierownik GOPS - Alicja Karmelita
Wójt Gminy Jeżów Sudecki - Edward Dudek
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JEŻÓW SUDECKI W ZAKRESIE ORGANIZACJI SZCZEPIEŃ NA COVID-19

Informujemy, osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości dojazdu do punktu szczepień) lub posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio grupę I z w/w schorzeniami, iż mogą zgłaszać potrzebę organizacji dowozu na szczepienie za pośrednictwem Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudecki pod numerem telefonu 75 71 32 622 lub do koordynatora ds. transportu osób niepełnosprawnych
i starszych w sprawie szczepień przeciw Covid 19 w Gminie Jeżów Sudecki, do pana Zbigniewa Jurka pod numerem telefonu 75 71 32 254, 255, 257 wew. 140. w godzinach pracy Urzędu Gminy
Czytaj więcej w aktualnościach

Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 447 ze zm.) zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się dnia 24 maja 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy – Jeżów Sudecki, ul. Długa 63*.

1.Otwarcie Sesji:
a)stwierdzenie kworum,
b)wybór protokolanta,
c)wyłożenie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
2.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
za 2020 rok.
3.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w Budżecie Gminy na 2021 rok,
b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c)wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Jeżów Sudecki (Jeżów Sudecki),
d)wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Jeżów Sudecki (Chrośnica),
e)określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jeżów Sudecki na rok szkolny 2021/2022.
4.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Sprawy różne i przyjęcie protokołów z XXIII Sesji Rady Gminy.
7.Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy.

Podstawa urlopowania:
Art. 25, ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

*Z uwagi na Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06.05.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze. zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na sali obrad będą przebywać jedynie Radni Rady Gminy, obsługa sesji i jedna osoba omawiająca projekty uchwał. W przypadku zmiany przepisów związanych z ogłoszeniem kolejnych ograniczeń w związku z zagrożeniem epidemiologicznym Przewodniczący Rady przekaże decyzje dot. sesji odrębnym pismem.

Posiedzenie sesji będzie transmitowane, nagranie będzie udostępnione na stronie internetowej Gminy Jeżów Sudecki w zakładce e-sesja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeżów Sudecki.