Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
URZĄD GMINY JEŻÓW SUDECKI
58-521 Jeżów Sudecki, ul. Długa 63
tel/fax 757- 132-254, -255, -257
gmina@jezowsudecki.pl

OGŁOSZENIE O KONTYNUOWANIU OBSŁUGI ZDALNEJ

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2021r. poz.861 ), w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trosce o zdrowie mieszkańców oraz zabezpieczenie funkcjonowania Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim do 05 czerwca 2021 roku kontynuuje się wykonywanie obsługi zdalnej.

- Osobiste stawiennictwo możliwe jest tylko w przypadkach konieczności wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie Stanu Cywilnego lub Ewidencji Ludności.
- Kontakt z urzędnikiem telefonicznie lub e-mailowo.
- Wnioski, podania i inne dokumenty prosimy składać za pośrednictwem poczty, platformy ePUAP, poczty e-mail lub w godzinach pracy urzędu prosimy pozostawić
w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do urzędu.
- Kasa GOPS czynna w dniach wypłaty świadczeń.
- Kasa Urzędu jest czynna: pon. od godz. 10:00 do 16:00 , śr. i czw. od godz. 10:00 do 14:30.

Prosimy o dokonywanie płatności z tytułu podatków i innych opłat za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Nr konta - PKO BP SA JELENIA GÓRA 74 1020 2124 0000 8302 0011 0015.

- Wykaz telefonów, adresów e-mail, ePUAP:
- Urząd Gminy Jeżów Sudecki ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki

e-mail: gmina@jezowsudecki.pl
ePUAP: jezowsudecki/skrytka

- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Jeżów Sudecki ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki
e-mail: gops@jezowsudecki.pl
ePUAP: GOPSJezowSudecki/SkrytkaESP

Świadczenia rodzinne, wychowawcze – GOPS- pod numerem telefonu 757-132-275.
Numery telefonów na centralę Urzędu Gminy i GOPS: tel. 757-132-254 ,
tel. 757-132-255
tel. 757-132-257
fax.757-132-255 wew. 120.

Numery na stanowiskach pracy zgodnie z komunikatem głosowym.
Bezpośrednie numery telefonów i adresy e-mail do pracowników znajduje się na stronie Gminy w linku: www.jezowsudecki.pl /kontakt

Za powstałe niedogodności przepraszamy, zmiany zostają wdrożone w trosce o zdrowie nas wszystkich.

Jeżów Sudecki, dnia 10.05.2021 r.
Kierownik GOPS - Alicja Karmelita
Wójt Gminy Jeżów Sudecki - Edward Dudek
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JEŻÓW SUDECKI W ZAKRESIE ORGANIZACJI SZCZEPIEŃ NA COVID-19

Informujemy, osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości dojazdu do punktu szczepień) lub posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio grupę I z w/w schorzeniami, iż mogą zgłaszać potrzebę organizacji dowozu na szczepienie za pośrednictwem Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudecki pod numerem telefonu 75 71 32 622 lub do koordynatora ds. transportu osób niepełnosprawnych
i starszych w sprawie szczepień przeciw Covid 19 w Gminie Jeżów Sudecki, do pana Zbigniewa Jurka pod numerem telefonu 75 71 32 254, 255, 257 wew. 140. w godzinach pracy Urzędu Gminy
Czytaj więcej w aktualnościach

Sesja Rady Gminy

Mieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 01 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2132 ze zm.) zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się dnia 24 lutego 2021 roku (środa) o godzinie 13-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy –Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji:
  a)stwierdzenie kworum,
  b)wybór protokolanta,
  c)wyłożenie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
 2. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w 2020 roku.
 3. Prezentacja planów pracy Komisji Rady Gminy na 2021 rok, zatwierdzenie – Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok nr XXI/141/2020 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 21 grudnia 2020 roku,
  b)zmian w Budżecie Gminy na 2021 rok,
  c)wyodrębnienia funduszu sołeckiego,
  d)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jeżów Sudecki, a Gminami
  tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz
  przystąpienie do prac nad dokumentem strategicznym Zintegrowanych Inwestycji
  Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029,
  e)skargi na Wójta Gminy i Zastępcę Wójta,
  f)Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeżów Sudecki w 2021 roku,
  g)wyrażenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Jeżów Sudecki,
  h)wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów Sudecki.
 5. Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawy różne i przyjęcie protokołów z XXI Sesji Rady Gminy.
 8. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Wacław Lesik