Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Informacja Wójta Gminy Jeżów Sudecki w sprawie ograniczeń
w funkcjonowaniu Urzędu Gminy
Szanowni Państwo,
W związku ze stwierdzeniem u pracowników Urzędu wirusa COVID 19 – od dnia 31 marca br. zmieniają się zasady funkcjonowania Urzędu. Wykonywanie zadań o charakterze publicznym zostaje ograniczone do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom Gminy Jeżów Sudecki.

Jednocześnie apeluję do Państwa o czasową rezygnację z osobistych wizyt w Urzędzie i załatwianie spraw uzgodnionych telefonicznie lub e-mailowo.

Numery telefonów na centralę Urzędu Gminy i GOPS:
tel. 757-132-254
tel. 757-132-255
tel. 757-132-257
fax.757-132-255 wew. 120.
e-mail: gmina@jezowsudecki.pl
ePUAP: jezowsudecki/skrytka

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Jeżów Sudecki ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki
e-mail: gopsjezow@wp.pl
ePUAP: GOPSJezowSudecki/SkrytkaESP
Świadczenia rodzinne, wychowawcze – GOPS- pod numerem telefonu 757-132-275.

Obsługa kasy zostaje czasowo zawieszona.

Małgorzata Poznańska Zastępca Wójta, wew. 126 zwojt@jezowsudecki.pl
Ewa Nidzgorska Sekretarz Gminy, wew. 111 sekretarz@jezowsudecki.pl
Marta Kędziorek Skarbnik Gminy, wew.129 skarbnilk@jezowsudecki.pl

Referat Planowania i Finansów

Danuta Lesik Podinsp.. d/s. księgowości, wew. 129 księgowość@jezowsudecki.pl
Danuta Godek Podinsp.. d/s. windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za należności cywilnoprawne wew.141 windykacja@jezowsudecki.pl

Referat Gospodarki Komunalnej, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Joanna Lochert Zastępca kierownika referatu, wew.141 drogi@jezowsudecki.pl
Adam Rodziewicz Podinsp. d/s. rolnictwa, geodezji i zagospodarowania przestrzennego, wew.138 geodezja@jezowsudecki.pl
Zbigniew Jurek Podinsp. d/s. gospodarowania mieniem komunalnym, wew.140 przetargi@jezowsudecki.pl
Marlena Klimek Podinsp. d/s. remontów i drogownictwa, wew.140 srodowisko@jezowsudecki.pl
Bogusłąw Leśniowski Podinsp. d/s. gospodarki odpadami, wew.141 odpady@jezowsudecki.pl
Joanna Rembelska Podinsp. d/s. gospodarowania mieniem komunalnym , wew.132 woda@jezowsudecki.pl

Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych

Małgorzata Gralik Podinsp. d/s. organizacyjnych i obsługi sekretariatu, wew. 111 gmina@jezowsudecki.pl
Lilia Kondycka Podinsp. d/s. ewidencji ludności i OC – pełnomocnik ochrony informacji niejawnych,wew. 137 meldunki@jezowsudecki.pl
Bożena Matuszewska Podinsp. d/s. obsługi Rady Gminy, wew. 133 radagminy@jezowsudecki.pl

Interesant składający osobiście pismo może je umieścić w skrzynce podawczej („urnie”) znajdującej się na parterze
przy wejściu do budynku Urzędu. Jednocześnie prosimy, aby w celu ułatwienia kontaktu, na składanym dokumencie pozostawić numer telefonu.

Jednocześnie przypominam, że Interesanci i wszystkie inne osoby, przed wejściem na teren budynku Urzędu Gminy są zobowiązani do dezynfekcji rąk, a w budynku do używania maseczek zasłaniających usta i nos, zachowywania dystansu od innych osób oraz do stosowania się do poleceń i wskazówek pracowników Urzędu.

Państwa zrozumienie w tej kwestii i przejście na tryb on-line bardzo ułatwi nam wspólne przetrwanie tego najtrudniejszego czasu.

Życząc Państwu zdrowia, prosimy o wyrozumiałość.

Jeżów Sudecki, dnia 31.03.2021 r.
Kierownik GOPS - Alicja Karmelita
Wójt Gminy Jeżów Sudecki - Edward Dudek

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JEŻÓW SUDECKI W ZAKRESIE ORGANIZACJI SZCZEPIEŃ NA COVID-19

Informujemy, osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości dojazdu do punktu szczepień) lub posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio grupę I z w/w schorzeniami, iż mogą zgłaszać potrzebę organizacji dowozu na szczepienie za pośrednictwem Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudecki pod numerem telefonu 75 71 32 622 lub do koordynatora ds. transportu osób niepełnosprawnych
i starszych w sprawie szczepień przeciw Covid 19 w Gminie Jeżów Sudecki, do pana Zbigniewa Jurka pod numerem telefonu 75 71 32 254, 255, 257 wew. 140. w godzinach pracy Urzędu Gminy
Czytaj więcej w aktualnościach

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wsi

Aktualna sytuacji epidemiczna i obowiązujące obostrzenia wymuszają na wszystkich pozostanie w swoich domach.
Dzieci i młodzież po kilku godzinach spędzonych przed komputerem potrzebują relaksu i ruchu. Ich wyobraźnia jest nieograniczona i często na miejsce zabaw wybierają pomieszczenia gospodarcze
i podwórza gospodarstw rolnych.
Każdy rodzic mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci powinien dużo rozmawiać na temat grożących im niebezpieczeństw oraz o pracach, których nie wolno im wykonywać w gospodarstwie rolnym.
Rodzicu pamiętaj, nie pozwalaj dzieciom poniżej 16 lat:
- bawić się, obsługiwać i przebywać w strefie pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
- wykonywać prace związane z obsługą maszyn stacjonarnych znajdujących się w gospodarstwie zwłaszcza takich jak: sieczkarnie, śrutowniki, gniotowniki, mieszalniki, rozdrabniacze, dmuchawy, przenośniki ślimakowe i taśmowe,
- obsługiwać ładowacze i podnośniki,
- uczestniczyć w pracach związanych ze ścinką drzew, załadunkiem, rozładunkiem, rąbaniem drewna oraz używania pilarek,
- obsługiwać zwierząt o dużej masie ciała, jak bydło, trzoda chlewna, szczególnie samców rozpłodowych, a także samic karmiących,
- pomagać przy załadunku i rozładunku zwierząt, a także pracy przy uboju i rozbiorze zwierząt,
- uczestniczyć przy spawaniu elektrycznym i gazowym,
- pomagać w pracach z użyciem rozpuszczalników organicznych oraz innymi substancjami chemicznymi stosowanymi w gospodarstwie, w tym przede wszystkim do substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów (szczególnie wapna palonego),
- rozpalać i obsługiwać pieców centralnego ogrzewania,
- przebywać w silosach i zamkniętych zbiornikach, a także opróżniać zbiorniki szamb, wywozić gnojówki i gnojowic,
- bawić się i pomagać w pracy na wysokości, np. na pomostach, drabinkach, drzewach, dachach,
- kopania rowów i dołów oraz wykonywanie jakichkolwiek czynności w wykopach,
- przebywać w środowisku o dużym natężeniu hałasu, niedostatecznym oświetleniu,
w pomieszczeniach zapylonych pyłami pochodzenia roślinnego oraz wykonywać czynności narażające na kontakt z chorobotwórczymi czynnikami biologicznymi (bakteriami, roztoczami, pasożytami zwierzęcymi, grzybami),
- na prace wymuszające długotrwałe przyjmowanie nienaturalnej pozycji ciała,
- dźwigać i ręcznie przenosić ciężkie przedmioty.
Podczas zabawy na terenie gospodarstwa rolnego dzieci nie zawsze zdają sobie sprawę
z zagrożeń i nie są w stanie ocenić ryzyka związanego z zagrożeniem oraz przewidzieć jego skutki, dlatego dorośli powinni rozmawiać z nimi o istniejących niebezpieczeństwach aby chronić ich zdrowie i życie.


Opracowała:
Jadwiga Jadwińska
Starszy inspektor
PT KRUS w Jeleniej Górze

Źródło: www.krus.gov.pl.