Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sesja Rady Gminy 03-06-2024 godzina 14:00

Mieszkańcy Gminy
Jeżów Sudecki


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz.609) zwołuję III Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się dnia 03 czerwca 2024 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy - Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:
a) stwierdzenie kworum,
b) wybór protokolanta,
c) wyłożenie protokołu z II Sesji Rady Gminy.
2.Raport o stanie Gminy Jeżów Sudecki za 2023 rok:
a) prezentacja Raportu (…),
b) debata nad przedstawionym Raportem (…),
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
3.Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2023 rok:
a) prezentacja przez Skarbnika Gminy sprawozdań oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych sprawozdaniach,
b) opinie Komisji Rady Gminy,
c) dyskusja nad sprawozdaniami,
d) podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Jeżów Sudecki za 2023 rok.
4.Absolutorium:
a) prezentacja wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy,
b) prezentacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeżów Sudecki,
c) powołania Zespołu do przedstawienia opinii Radzie Gminy Jeżów Sudecki o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze,
d) zmian w uchwale nr II/6/2024 z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zakresów działania komisji Rady Gminy Jeżów Sudecki,
e) uchylenia uchwały nr II/7/2024 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady wykonującego czynności związane z podróżą służbową Przewodniczącego Rady oraz określenia stawek zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.
6.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne i przyjęcie protokołu II Sesji Rady Gminy.
9. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Lesik

Posiedzenie sesji będzie transmitowane, nagranie będzie udostępnione na stronie internetowej Gminy Jeżów Sudecki w zakładce e-sesja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeżów Sudecki.