Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sesja Rady Gminy

Mieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz.609) zwołuję II Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się dnia 20 maja 2024 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy –
Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji:
a) stwierdzenie kworum,
b) wybór protokolanta,
c) wyłożenie protokołu z I Sesji Rady Gminy.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia liczby i nazwy stałych komisji Rady Gminy Jeżów Sudecki,
b) powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Jeżów Sudecki,
c) powołania Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Jeżów Sudecki,
d) zakresów działania stałych komisji Rady Gminy Jeżów Sudecki,
e) wskazania Wiceprzewodniczącego Rady wykonującego czynności związane z podróżą służbową Przewodniczącego Rady oraz określenia stawek zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.
3.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawy różne i przyjęcie protokołu I Sesji Rady Gminy.
6. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Wacław Lesik

Posiedzenie sesji będzie transmitowane, nagranie będzie udostępnione na stronie internetowej Gminy Jeżów Sudecki w zakładce e-sesja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeżów Sudecki.