Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sesja Rady Gminy

Mieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40, 572, 1463 oraz 1688) Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I postanawia co następuje:

§1.
Zwołuje się sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki na dzień 7 maja 2024 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jeżów Sudecki, ul. Długa 63, w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Gminy Jeżów Sudecki oraz Wójta Gminy Jeżów Sudecki, wybranych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.
oraz w głosowaniu ponownym w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 kwietnia 2024r.

§2.

Ustala się porządek obrad sesji Rady Gminy Jeżów Sudecki zwołanej na dzień 7 maja 2024 r.:

1. Otwarcie Sesji.
2. Złożenie ślubowania przez Radnych.
3. Stwierdzenie kworum, wybór protokolanta.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
7. Zamknięcie obrad I Sesji Rady Gminy.

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I
/-/ Sławomir Papierzański