Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Dbajmy o czyste powietrze

Sprawozdanie z realizacji zadania: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” - Edycja II - pobierz


Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - więcej - www


W ramach konsultacji społecznych Marszałek Województwa Dolnośląskiego  udostępnia projekt „Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych”
celem zapoznania się przez mieszkańców Gminy Jeżów Sudecki oraz wyrażenie opinii do projektu proszę przesłać poprzez platformę e-PUAP lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

załącznik - Program Ochrony powietrza dla stref wojew. dolnośląskiego


Gmina Jeżów Sudecki udostępniła Dolnośląskiemu Alarmowi Smogowemu możliwość przeprowadzenia pomiarów, które były prowadzone w dniach 9- 16 stycznia br. Z wynikami pomiarów można zapoznać się na stronie internetowej www
Wyniki niewskazujące na przekroczenie norm badanych wskaźników stanowią potwierdzenie właściwego kierunku jaki obrała Gmina i Mieszkańcy, którzy decydują się na wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania. Gmina wspiera działania Mieszkańców uczestnicząc czynnie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na przykład z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz współpracując z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze.
Jednak mimo zadawalających wyników badań stwierdzamy, że pomiary dotyczyły jednego miejsca i tylko w Jeżowie Sudeckim. W związku z tym traktujemy, że ten przykład winien mieć potwierdzenie w praktyce w całej Gminie Jeżów Sudecki. Dlatego podejmujemy i liczymy na ścisłą współpracę Mieszkańców przy realizacji wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, gdyż jesteśmy ciągle na początku tego procesu.
Przy okazji przypominamy Mieszkańcom, którzy złożyli ankiety w programie „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” EDYCJA II (termin składania ankiet upłynął z dniem 12 grudnia 2019 roku) o obowiązku złożenia do Urzędu Gminy Wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadanie służące ochronie powietrza na terenie Gminy Jeżów Sudecki. Wzór wniosku wraz z częścią wymaganych załączników do pobrania ze strony internetowej lub w siedzibie Urzędu. Wnioski należy złożyć do końca stycznia br.
Kontakt osobisty w pokoju 105 w Urzędzie Gminy i pod numerami telefonu: tel 75-7-132-254 wew. 126 lub 784 990 398

Oświadczenie likwidacji - plik
Protokół likwidacji straego źródła - plik
Wniosek o udzielenie dotacji - plik
Zgoda współwłaściciela - plik


Prezentacja ze spotkania z mieszkańcami  Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego   z dnia 18 grudnia 2019r.  dotycząca informacji o projekcie : „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” realizowanym  w ramach Oś priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.3 ZIT AJ „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ, Typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy. Prezentacja


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w dniu 13.01.2020r.  uruchomił nabór drugiej  transzy programu pn: „Mój prąd”
Nowością w programie jest strona mojprad.gov.pl, na której można sprawdzić status złożonego wniosku. http://mojprad.gov.pl/ .Nabór potrwa  do 18 grudnia 2020r.
Zasady programu nie zmieniają się. Można starać się o dotacje w wysokości nawet 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, czyli zakup i montaż PV od 2 do 10 kW. Dofinansowanie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia zostały pomniejszone o otrzymaną dotację.
Przejrzysty interface strony internetowej prezentuje  podstawowe informacje o programie. Na stronie  dostępny jest również  instruktaż składania wniosków  w  wersji elektronicznej i papierowej  oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.


Od 21 października wnioski - poza formą papierową - można składać wnioski  także online przez portal gov.pl (wystarczy mieć profil zaufany, np. konto w bankowości elektronicznej lub e-dowód). Innym ułatwieniem jest składanie wniosków za pośrednictwem instalatorów PV.
Szczegóły programu dostępne są na stronie mojprad.gov.pl. Informacji o nim udzielają też doradcy energetyczni NFOŚiGW (doradztwo-energetyczne.gov.pl). Dodatkowo działa infolinia (tel. 22 45 95 990) i dwa adresy mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Obwieszczenie nr 7/2019 - W sprawie udzielenia dotacji celowej dla zadania służącego ochronie powietrza w ramach programu"Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego EDYCJA II"  - pobierz


Nabór wniosków wg załączników określonych  w uchwale, trwa  w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2019r. włącznie, Wnioski należy składać do sekretariatu  Urzędu Gminy Jeżów Sudecki.


Od dnia 2 sierpnia 2019r. wchodzi w życie Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 24 czerwca 2019r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadanie służące ochronie powietrza w ramach programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” EDYCJA II. pobierz


KOMUNIKAT O STANIE POWIETRZA

Dane bieżące, aktualizowane co godzinę, dostępne są w aplikacji mobilnej na smartfony: „Jakość powietrza w Polsce” oraz na stronie internetowej WIOŚ: http://air.wroclaw.pios.gov.pl/.

Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 08.02.2019 r.
GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 07.02.2019 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny na stacjach pomiarowych: w Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu i Nowej Rudzie.
Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może się utrzymywać w dniu dzisiejszym, tj. 08.02.2019 r.
Grupy ludności wrażliwe na zanieczyszczenia:  osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu; osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Środki ostrożności: osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu (szczególnie w godzinach wieczornych).
Zalecenia dla ludności po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 w powietrzu:
1) unikanie palenia w piecach na paliwo stałe w przypadku posiadania alternatywnego źródła ogrzewania,
2) ograniczenie ruchu samochodowego np. poprzez korzystanie z komunikacji publicznej.
3) śledzenie bieżącej informacji o jakości powietrza.


Od 1 lipca 2018 obowiązuje uchwała antysmogowa - pobierz

Obwieszczenia Zarządu Woj. Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik  Woj. Dolnośląskiego  uchwał  dotyczących ochrony powietrza na Dolnym Śląsku - pobierz


MIESZKAŃCY GMINY JEŻÓW SUDECKI !!!
W związku z rozpoczętym okresem grzewczym Urząd Gminy Jeżów Sudecki przypomina wszystkim mieszkańcom, że obowiązuje ustawowy BEZWGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.
NIE WOLNO SPALAĆ:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon,
 • innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,        
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów, plastikowych toreb z polietylenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH MOŻNA SPALAĆ TYLKO
– POZA OPAŁEM:

 • papier, tekturę i drewno,
 • opakowania z papieru, tektury i drewna,
 • odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych,
 • odpady kory i korka,
 • trociny, wióry i ścinki,
 • mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.

Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają niską temperaturę spalania (200-500°C) i w efekcie wytwarzają trujące substancje gazowe, m. in. tlenek węgla, który uszkadza płuca, tlenek azotu, drażniący drogi oddechowe, jak również: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Powodują one wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie i nowotwory. Ich szkodliwość dla naszego zdrowia jest szczególnie duża, ponieważ są one emitowane z tzw. źródeł niskiej emisji, czyli niskich kominów domostw lub małych lokalnych kotłowni, co uniemożliwia wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem z kolei jest lokalny wzrost ilości substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym.
Zatem zapamiętajmy – spalając odpady w piecach trujemy siebie, najbliższą rodzinę, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę, a dodatkowo zwiększa się ryzyko zapalenia przewodów kominowych, a przez to i całego domu.
 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1287 z późn. zm.):
-    art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.
-    art. 191.   Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.):

 • art. 5 ust. 1 „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystościi porządku przez:
 • pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”;
 • art. 10 ust. 2 „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny”.

Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń spalanie odpadów z naruszeniem w/w przepisów jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 500 zł (art. 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 z późn. zm.).

Informujemy ponadto, że zgodnie z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) Wójt Gminy Jeżów Sudecki uprawniony jest do sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym jego właściwością. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do: wstępu na teren nieruchomości, przeprowadzenia badań lub wykonania innych niezbędnych czynności kontrolnych; żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Celem niniejszej informacji jest uświadomienie Państwu konsekwencji, jakie wiążą się ze spalaniem odpadów w piecach i kotłach domowych, jak również na wolnym powietrzu oraz wskazanie prawidłowego sposobu postępowania z odpadami, co pozwoli uniknąć sankcji i przyczyni się do poprawy stanu powietrza w naszej gminie.

WAŻNE TELEFONY:
Jeżeli jesteście Państwo świadkami spalania odpadów, możecie zgłosić ten fakt pod jeden z poniższych numerów:
•    Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze: 997, 75/ 75 20 240
•    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze: 75 767 94 12
•    Referat Gospodarki Komunalnej, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy Jeżów Sudecki: 757 132 254 wew. 140