In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Strona Startowa

Informacja na temat nowego systemu gospodarowania odpadami

czysto1

Od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązują uchwalone w dniu 1 lipca 2011 r. przez Sejm RP zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, mające na celu dostosowanie obowiązujących przepisów w Polsce do przepisów, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Do 30 czerwca 2013 roku gminy mają obowiązek wprowadzić nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, polegający na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór odpadów i ich zagospodarowanie.
Każdy mieszkaniec gminy, posiadający samodzielną umowę z firmą wywozową, powinien pamiętać o rozwiązaniu tej umowy z dniem  30 czerwca 2013 roku.  Mieszkańcy nie będą samodzielnie podpisywać umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych. Zadanie  to przejmie gmina, która w drodze przetargu wybierze firmę odbierającą i odpowiednio zagospodarowującą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeżów Sudecki. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców naszej gminy.
W Gminie Jeżów Sudecki nowy system odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Za gospodarowanie odpadami właściciele nieruchomości zobowiązani będą uiszczać na rzecz gminy miesięczną opłatę. W przypadku osób, które zadeklarują zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie niższa. W celu naliczenia opłaty każdy właściciel nieruchomości  w terminie do 15 marca 2013 roku złoży do siedziby Urzędu Gminy w Jeżowie Sudeckim deklarację, która będzie podstawą do jej naliczenia. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzór deklaracji zostaną określone uchwałą rady gminy.

Aby nowy system mógł zacząć funkcjonować Rada Gminy Jeżów Sudecki do końca bieżącego roku podejmie następujące uchwały, udostępnione do publicznej wiadomości, w sprawie:

 • nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
 • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
 • wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • terminu wniesienia, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty,
 • szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę.

ULOTKA INFORMACYJNA-  ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW. - ULOTKA


Uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki dotyczące wdrożenia nowych zasad funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jeżów Sudecki

 • treść- XIX/140/2016 - w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeżów Sudecki”.
 • treść- XIX/141/2016 - w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych   od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jeżów Sudecki i zagospodarowania tych odpadów.
 • treść- XIX/142/2016 - w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Jeżów Sudecki
 • treść - XIX/143/2016 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właściciela nieruchomości
 • treść- XIX/143/2016 - załącznik nr 1
 • treść- XIX/143/2016 - załącznik nr 2
 • treść - XIX/144/2016 - w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
 • treść- XIX/145/2016 - w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 • treść- XIX/146/2016 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • treść- XXI/152/2016 - w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Jeżów Sudecki
 • treść- XXI/153/2016 - w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/143/2016 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 • treść- XXI/153/2016 - załącznik nr 1
 • treść - XXI/153/2016 - załącznik nr 2
 • treść - XXI/154/2016 - w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki Nr XIX/145/2016 z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe

Harmonogram wywozu

Harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Jeżów Sudecki. - więcej

HARMONOGRAM  DEZYNFEKCJI I MYCIA POJEMNIKÓW  NA TERENIE  GMINY  JEŻÓW  SUDECKI -  wrzesień/październik 2016 - pobierz


 

deklaracja - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH


deklaracja- DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH


 

Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) - regulamin

Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady komunalne 10-2017 - więcej