In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

PO

 

Odsłon : 1704634

cz1

Strona Startowa

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Dbajmy o czyste powietrze

Nabór wniosków wg załączników określonych  w uchwale, trwa  w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2019r. włącznie, Wnioski należy składać do sekretariatu  Urzędu Gminy Jeżów Sudecki.


Dnia 2 sierpnia 2019r. wchodzi w życie Uchwała  nr VIII/51/2019 Rady Gminy Jeżów Sudecki  z dnia 24 czerwca 2019r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadanie służące ochronie powietrza w ramach programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” EDYCJA II. - pobierz

 


 

KOMUNIKAT O STANIE POWIETRZA

Dane bieżące, aktualizowane co godzinę, dostępne są w aplikacji mobilnej na smartfony: „Jakość powietrza w Polsce” oraz na stronie internetowej WIOŚ: http://air.wroclaw.pios.gov.pl/.

Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 08.02.2019 r.
GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 07.02.2019 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny na stacjach pomiarowych: w Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu i Nowej Rudzie.
Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może się utrzymywać w dniu dzisiejszym, tj. 08.02.2019 r.
Grupy ludności wrażliwe na zanieczyszczenia:  osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu; osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Środki ostrożności: osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu (szczególnie w godzinach wieczornych).
Zalecenia dla ludności po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 w powietrzu:
1) unikanie palenia w piecach na paliwo stałe w przypadku posiadania alternatywnego źródła ogrzewania,
2) ograniczenie ruchu samochodowego np. poprzez korzystanie z komunikacji publicznej.
3) śledzenie bieżącej informacji o jakości powietrza.

 


Od 1 lipca 2018 obowiązuje uchwała antysmogowa - pobierz

Obwieszczenia Zarządu Woj. Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik  Woj. Dolnośląskiego  uchwał  dotyczących ochrony powietrza na Dolnym Śląsku - pobierz


MIESZKAŃCY GMINY JEŻÓW SUDECKI !!!
W związku z rozpoczętym okresem grzewczym Urząd Gminy Jeżów Sudecki przypomina wszystkim mieszkańcom, że obowiązuje ustawowy BEZWGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.
NIE WOLNO SPALAĆ:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon,
 • innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,        
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów, plastikowych toreb z polietylenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH MOŻNA SPALAĆ TYLKO
– POZA OPAŁEM:

 • papier, tekturę i drewno,
 • opakowania z papieru, tektury i drewna,
 • odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych,
 • odpady kory i korka,
 • trociny, wióry i ścinki,
 • mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.

Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają niską temperaturę spalania (200-500°C) i w efekcie wytwarzają trujące substancje gazowe, m. in. tlenek węgla, który uszkadza płuca, tlenek azotu, drażniący drogi oddechowe, jak również: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Powodują one wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie i nowotwory. Ich szkodliwość dla naszego zdrowia jest szczególnie duża, ponieważ są one emitowane z tzw. źródeł niskiej emisji, czyli niskich kominów domostw lub małych lokalnych kotłowni,
co uniemożliwia wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem z kolei jest lokalny wzrost ilości substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym.
Zatem zapamiętajmy – spalając odpady w piecach trujemy siebie, najbliższą rodzinę, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę, a dodatkowo zwiększa się ryzyko zapalenia przewodów kominowych, a przez to i całego domu.
 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1287 z późn. zm.):
-    art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.
-    art. 191.   Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.):

 • art. 5 ust. 1 „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystościi porządku przez:
 • pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”;
 • art. 10 ust. 2 „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny”.

Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń spalanie odpadów z naruszeniem w/w przepisów
jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 500 zł (art. 145 ustawy z dnia 20 maja
1971 r. Kodeks Wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 z późn. zm.).

Informujemy ponadto, że zgodnie z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) Wójt Gminy Jeżów Sudecki uprawniony jest do sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym jego właściwością.
Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do: wstępu na teren nieruchomości, przeprowadzenia badań lub wykonania innych niezbędnych czynności kontrolnych; żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Celem niniejszej informacji jest uświadomienie Państwu konsekwencji, jakie wiążą się ze spalaniem odpadów w piecach i kotłach domowych, jak również na wolnym powietrzu oraz wskazanie prawidłowego sposobu postępowania z odpadami, co pozwoli uniknąć sankcji i przyczyni się do poprawy stanu powietrza w naszej gminie.


WAŻNE TELEFONY:
Jeżeli jesteście Państwo świadkami spalania odpadów, możecie zgłosić ten fakt pod jeden
z poniższych numerów:
•    Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze: 997, 75/ 75 20 240
•    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
Delegatura w Jeleniej Górze: 75 767 94 12
•    Referat Gospodarki Komunalnej, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy Jeżów Sudecki: 757 132 254 wew. 140