In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 pdg

mapagminy1

 

GO

 

PO

 

Odsłon : 1294027

cz1

Strona Startowa

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Sesja Rady Gminy

Jeżów Sudecki, dnia  19 października  2016 roku.              


Mieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki

Na  podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz.466.) zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki,  która odbędzie się dnia
26 października 2016 roku (środa) o godz. 14.00 w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich –Jeżów Sudecki, ul. Kręta 27.

 

Program sesji:
1.Otwarcie Sesji:
    a/ stwierdzenie kworum,
    b/ wybór protokolanta,
    c/ wyłożenie protokołu XXI Sesji Rady Gminy.
 2. Informacja  o wykonaniu Budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku:
        a/prezentacja „Informacji…” oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  przez Skarbnika Gminy,
        b/opinie Komisji Rady Gminy,
        c/dyskusja.
  3. Informacja o realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w 2015/2016 roku –  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Alicja Karmelita.
  4. Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego – Przewodnicząca Zespołu pani Elżbieta Werstak.
  5. Sprawozdanie z realizacji zadań i programów przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku, omówienie projektów programów
        – Przewodniczący Komisji  pan Stanisław Sekuła.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a/Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,  
       b/zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022,
       c/przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jeżów Sudecki na lata 2016-2025,
       d/zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
       e//zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
           f/określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
           g/określenia stawek podatku od środków transportowych,
       h/wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność gminy.
   7. Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
   8. Interpelacje i zapytania radnych.
   9. Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
  10. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy.
 
Przewodniczący  Rady Gminy  
Wacław Lesik