In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

mapa

 

PO

 

groby

 

Odsłon : 1953856

cz1

Strona Startowa

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

OGŁOSZENIE o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej

Wójt Gminy Jeżów Sudecki realizując uchwałę nr XVI/108/2020 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 17 czerwca 2020r. zaprasza mieszkańców sołectw : Janówek  i Chrośnica do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę studni wierconej na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, a liczba przyznanych dotacji limitowana jest wysokością środków w budżecie gminy, w każdym roku budżetowym.

 

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w uchwale,  według kolejności ich składania.
Warunkiem otrzymania dotacji jest:

  1. złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,
  2. brak możliwości poboru wody z istniejącej studni, do której podłączona jest nieruchomość lub brak indywidualnego ujęcia wody,
  3. posiadanie tytułu prawnego do władania nieruchomością, a w przypadku współwłasności, zgoda współwłaścicieli,
  4. brak zaległości względem Gminy Jeżów Sudecki z tytułu podatków i opłat oraz innych danin publicznych, a także zaległości o charakterze cywilno-prawnym.

Dofinansowaniu podlegać będą wydatki obejmujące zakup lub zakup z montażem wyłącznie nowej studni wierconej wraz z oprzyrządowaniem, a dotacja wynosić będzie maksymalnie 50% udokumentowanych poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 9 000,00zł brutto.      

Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy Jeżów Sudecki  następujących dokumentów :

  1. wypełnionego wniosku wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,
  2. mapy poglądowej z naniesioną lokalizacją studni,
  3. oświadczenia o braku zaległości względem Gminy Jeżów Sudecki z tytułu podatków i opłat oraz innych danin publicznych, a także zaległości o charakterze cywilno-prawnym,
  4. oświadczenia o prawie do władania nieruchomością na cele budowlane, a w przypadku współwłasności pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli,
  5. dokumentu potwierdzającego, że zamierzenie budowlane realizowane będzie zgodnie z ustawą prawo budowlane.

W 2020 roku Rada Gminy uchwaliła środki na dotację w wysokości 100 000,00zł. Kompletne wnioski będą podlegały zarejestrowaniu na listę dla osób, z którymi zawarte zostaną umowy udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Jeżów Sudecki.

Dofinansowaniu nie będzie podlegać budowa studni zakończona przed dniem wejścia w życie uchwały t.j. przed 14 lipca 2020 r.

Informacjię można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy Jeżów Sudecki:
- pokój nr 105 ( I piętro)
- telefon: 757-132- 254/255/257 wew. 126
- e-mail : gmina@jezowsudecki.pl
- poczta tradycyjna: Urząd Gminy Jeżów Sudecki, ul. Długa 63, 58 – 521 Jeżów Sudecki.
                                                                                                      
Edward Dudek
Wójt Gminy Jeżów Sudecki